Industriarbetarnas tidning

Fertilitet hos gummi­arbetare undersöks

1 februari, 2008

Ett tusen kvinnor i gummiindustrin ska undersökas för att se hur arbetsmiljön påverkar fertilitet och risken för missfall.

– Vi vet ju sedan tidigare att barn med föräldrar i gummiindustrin ofta har lägre födelsevikt, säger Rosalie Andersson på IF Metall.

Tidigare forskning har visat att cancerrisken är större för arbetare i gummiindustrin än andra yrkesgrupper och att det är vanligare med näsblod, rinnande ögon och slemhosta.

Dessutom har det visats att arbetsmiljön påverkar de barn som föds av föräldrar inom gummiindustrin.

– Det är viktiga frågor för våra medlemmar och vi har länge velat bygga vidare på den forskning som redan genomförts, säger Rosalie Andersson.

– Våra medlemmar har rätt få klarhet i hur det förhåller sig: Är det så att arbetsmiljön där de arbetar påverkar deras möjligheter att få barn?

Nu som tidigare är det Yrkes- och miljömedicin (YMK) i Lund som skall genomföra projektet.

– Vi har fått 1,7 miljoner kronor från FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, berättar docent Anna Axmon, som är projektledare.

– Det är 1 000 kvinnor och 350 män som ska intervjuas. De kan delas upp i fyra grupper: Kvinnor som arbetar eller arbetat inom gummiindustrin, män i gummiindustrin, hustrur till män i gummiindustrin och kvinnor som inte har någon koppling till gummiindustrin. De sistnämnda är referensgrupp.

Vad ska ni undersöka?

– Vi ska framförallt titta på missfall och fertilitet. En av de frågor som ska ställas handlar om hur lång tid det tog att bli gravid från det man slutat använda preventivmedel till man blev gravid.

För att genomföra undersökningen har fem nyligen pensionerade företagssköterskor rekryterats.

– Det är viktigt att de som ställer frågorna har erfarenhet, det handlar om känsliga frågor att besvara och de tillfrågade måste kunna känna förtroende.

Undersökningen omfattar anställda eller tidigare anställda på ett tiotal gummiföretag samt kvinnorna i kontrollgruppen.

– Vi undersöker också företagen för att det skall vara klart vilken slags exponering man utsatts för.

Anna Axmon påpekar att det inte är ovanligt med undersökningar av hur fertiliteten påverkas av arbetsmiljön – hon har exempelvis själv undersökt kvinnliga frisörer.

– Gummiarbetarna har ju undersökts från andra utgångspunkter och man har därefter försökt få bort cancerframkallande ämnen.. Men vi vet inte om dessa ämnen också har betydelse för reproduktionen.

Nästa vår hoppas forskarna att de första resultaten skall vara klara.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen