Industriarbetarnas tidning

Vi publicerar ett urval av artiklar från Dagens Arbetsmiljö, ett magasin som riktar sig till skyddsombud och förtroendevalda inom LO, men även andra som jobbar med arbetsmiljö.

Politikernas plan för förbättrad arbetsmiljö

24 mars, 2022

Skrivet av Rasmus Lygner, Isak Krantz

Trots att svenska politiker pratar om skyddsombud i väldigt olika utsträckning beskriver nästan alla deras arbete som ”avgörande” och ”oerhört viktigt”. Och frågan om de regionala skyddsombuden är fortsatt infekterad.

Michael Anefur, Kristdemokraterna: ”Det ska gå att kombinera arbete och familjeliv”

Foto: TT Nyhetsbyrån

Arbetsmarknadspolitisk talesperson sedan mars 2021.
22 anföranden.
34 motioner.

Valkrets: Skåne läns västra.


Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– Den viktigaste arbetsmiljöfrågan för oss är ett arbetsliv där det går att kombinera arbete och familjeliv. Det behövs ett arbetsliv som förmår att ta hänsyn till de särskilda livsvillkor som följer med föräldraskap.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

– Den psykosociala arbetsmiljön behöver förbättras. Den psykiska ohälsan är den vanligaste orsaken när det gäller arbetssjukdom hos kvinnor. Det ska gå att få ihop livspusslet och att kombinera arbete och familjeliv. Man ska också kunna känna sig trygg på arbetet och därför behövs en nollvision för dödsolyckor i arbetet.

Hur ser du på skyddsombudens roll?

– Arbetsplatsers skyddsombud spelar en viktig roll för att granska, värna och kommunicera sina arbetskamraters arbetsmiljö.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– Arbetsmiljöverket bör arbeta mer förebyggande än vad som görs i dag. De behöver ökade medel för att kunna motverka arbetslivskriminalitet och stärka sitt tillsynsarbete. Vi vill även ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården.

Magnus Persson, Sverigedemokraterna: ”Skyddsombuden ska vara opolitiska”

Foto: TT Nyhetsbyrån

Arbetsmarknadspolitisk talesperson sedan oktober 2018.
77 anföranden.
68 motioner.
Valkrets: Dalarnas län.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– Alla arbetsmiljöfrågor är viktiga, men en av de viktigaste är att ge skyddsombuden tillgång till samtliga Sveriges arbetsplatser, och inte vara knutna till olika avtal som det är i nuläget. Alla löntagare bör omfattas av grundläggande trygghet på arbetsplatsen, och ingen ska lämnas utanför.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

 – Att man ställer hårdare krav på företagen att man ska jobba enligt SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).

Hur ser du på skyddsombudens roll?

 – Deras roll är oerhört viktig och tyvärr saknas det i dag tusentals lokala skyddsombud. Här måste man släppa på fackens vetorätt och låta engagemanget avgöra, och inte partiboken. Skyddsombud ska vara opolitiska och till 100 procent utgå ifrån arbetsmiljöarbetet.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– I vår gemensamma budget tillsammans med M och KD satsar vi mer pengar än regeringen på att utveckla arbetet både på Arbetsmiljöverket och Mynak, framför allt nu i spåren av pandemin. Båda spelar en viktig roll i det gemensamma arbetsmiljöarbetet.

Ciczie Weidby, Vänsterpartiet: ”Arbetsgivarna behöver ta den sociala arbetsmiljön på allvar”

Foto: Jessica Segerberg

Arbetsmarknadspolitisk talesperson sedan februari 2022.
Inga anföranden eller motioner i Dagens Arbetsmiljös undersökning.
Valkrets: Jönköpings län.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– Alla aspekter är så klart viktiga, men, sjukskrivningar av psykosociala skäl ökar och många känner sig alltmer stressade på jobbet. Enligt Försäkringskassans rapport Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling har sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa ökat med 17 procentenheter 2010–2020. Värst drabbade är yngre kvinnor inom kontaktyrken i offentlig sektor.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

– Arbetsgivarna kan börja med att följa arbetsmiljölagen och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Om alla arbetsgivare gjorde det skulle sannolikt betydligt färre bli sjukskrivna på grund av psykosociala skäl. I korthet handlar det om att arbetsgivarna behöver ta frågan på allvar och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att minska problemen med arbetsrelaterad stress kan det konkret handla om att tydliggöra arbetsuppgifter och roller, minska arbetsmängden, hjälpa medarbetare med att prioritera arbetet, öka bemanningen, ge medarbetarna tid för återhämtning med mera.

Hur ser du på skyddsombudens roll?

– De lokala och regionala skyddsombuden spelar en avgörande roll i det arbetet. För att skyddsombuden ska kunna utföra sitt uppdrag behöver de ges goda förutsättningar att verka. Ett skyddsombud bidrar till att arbetsmiljön blir bättre. Det handlar exempelvis om att vara med och bidra till satsningar som är bra för medarbetarnas välmående och hälsa, och som minskar ohälsa och olycksfall.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– Arbetet med att stärka resurserna till Arbetsmiljöverket som regeringen påbörjat tillsammans med Vänsterpartiet behöver fortsätta. Myndigheten behöver få ökade resurser för att prioritera arbetet med tillsyn, inspektion och kontroll. Mynak fyller en viktig och efterlängtad funktion som helt saknats i Sverige sedan den borgerliga regeringen lade ner Arbetslivsinstitutet.

Saila Quicklund, Moderaterna: ”Vi vill lägga ner mynak”

Foto: Moderaterna

Ledamot i arbetsmarknadsutskottet sedan oktober 2018.
Inga anföranden eller motioner i Dagens Arbetsmiljös undersökning.
Valkrets: Jämtlands län
Saila Quicklund svarar i stället för Mats Green som varit partiets talesperson sedan maj 2019.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– Flera insatser ligger till grund för ett optimalt arbetsmiljöarbete. Det systematiska och förebyggande arbetet för att minska antalet arbetsplatsolyckor, arbetsskador och dödsolyckor är en av flera viktiga åtgärder och detta arbete måste prioriteras i betydligt större omfattning. Insatser som: utökat antal inspektioner, riskbedömningar, åtgärder, uppföljningar, utbildning och samverkan är centrala delar i arbetet.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

 – En förutsättning för ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete grundar sig på stöd från Arbetsmiljöverket. Detta stöd är mycket efterfrågat av företagen och har en stor betydelse. Här finns en förbättringspotential. Regelverk och lagstiftning behöver dessutom moderniseras.

Hur ser du på skyddsombudens roll?

– Skyddsombuden fyller en viktig roll på våra arbetsplatser. Vi har inget emot att skyddsombuden är fackligt anslutna men det bör inte vara tvingande eller normerande. Vi anser att det är anmärkningsvärt att den regionala skyddsombudsverksamheten aldrig, i tillräcklig omfattning, har utvärderats, trots att statliga bidrag går till arbetet. Ingen vet således hur effektiv eller framgångsrik verksamheten är.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– Vi vill se en översyn av Arbetsmiljöverkets verksamhet för att ytterligare effektivisera dess arbete. Vi anser att det finns utrymme för att effektivisera delar av arbetsmiljöpolitiken.
– En sådan åtgärd är att lägga ned Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten har själva haft stora interna arbetsmiljöproblem. Kompetens och kunskap om arbetsmiljö gör mest nytta om den är samlad på en och samma myndighet. Vi menar därför att det finns goda skäl för att låta Arbets-
miljöverket ta över detta fullt ut.

Roger Haddad, Liberalerna: ”Vi måste ta krafttag för säkerheten”

Foto: TT Nyhetsbyrån

Arbetsmarknadspolitisk talesperson sedan september 2021.
19 anföranden.
14 motioner.
Valkrets: Västmanlands län.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– Hot och psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Flera yrkesgrupper vittnar om att hot och rädsla för den egna säkerheten är en del av vardagen. Så kan vi inte ha det – politiken måste ta ett krafttag här. Vi ser också att mer måste göras för att motverka skadlig stress på arbetsplatsen, där framför allt unga kvinnor riskerar att drabbas.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

– Ett område där vi just nu ser ett stort behov av utveckling är arbetsmiljön vid hemarbete. Att arbeta hemifrån tror vi är ett fenomen som är här för att stanna. Samtidigt visar erfarenheterna av pandemin att arbetsmiljölagstiftningen inte är helt à jour med verkligheten. Lagstiftning och regler bör ses över, hemarbetets inverkan på jämställdheten måste följas upp och skattereglerna för utrustning till hemmakontoret måste uppdateras.

Hur ser du på skyddsombudens roll?

– Skyddsombuden fyller en oerhört viktig funktion på svenska arbetsplatser. Liberalerna ser behovet av att även arbetsplatser utan kollektivavtal eller fackanslutna medlemmar har skyddsombud. Samtidigt vill vi se en utvärdering av dagens system med regionala skyddsombud, för att säkerställa att Sverige har den mest ändamålriktiga organisationen för att fånga upp arbetsmiljöproblem.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– Det förebyggande arbetet är A och O. Det är viktigt att Arbetsmiljöverket verkligen är en naturlig och välkomnande aktör att vända sig till för arbetsgivare som har behov av råd och stöd i det förebyggande arbetet. Arbetsmiljöregelverket är omfattande och komplext, och vi vet att många arbetsgivare – särskilt mindre – efterfrågar mer stöd i att tolka regelverket. Arbetsmiljöverkets ansvar för att tillhandahålla den typen av stöd bör förtydligas.

Läs också

Så ofta lyfter politikerna arbetsmiljön i riksdagen

Politikerna säger att skyddsombuden är viktiga. Ändå nämns de sällan i riksdagen. Dagens Arbetsmiljö har kartlagt vad arbetsmarknadspolitikerna faktiskt talar om i kammaren.

Centerpartiet: ”Vi behöver lösa de höga sjuktalen hos kvinnor”

Centerpartiets policychef Magnus Demervall har svarat på frågorna i stället för Alireza Akhondi. Foto: Fredrik Wennerlund/Centerpartiet

Alireza Akhondi, Centerpartiet
Arbetsmarknadspolitisk talesperson sedan september 2021.
13 anföranden.
26 motioner.
Valkrets: Stockholms län

Centerpartiets policychef Magnus Demervall har svarat på frågorna i stället för Alireza Akhondi.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– För oss är det viktigt att arbetsmiljön ska syfta till att arbetstagaren mår bra på sin arbetsplats, inte bara förhindra att man blir sjuk. Det kan handla om allt från hur man trivs med sina kollegor, till ont i huvudet på grund av höga ljudnivåer.

– Arbetsmiljön är också en jämställhetsfråga. Kvinnor står i dag för en betydande del av sjuktalen. Därför behöver vi särskilt se över kvinnors sjukskrivningar och hitta lösningar till det stora problem som kvinnors sjukskrivningar innebär. Centerpartiet har bland annat föreslagit en rad reformer för att förebygga psykisk ohälsa.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

– Det behövs specifika satsningar på bättre förutsättningar för arbetsgivare att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete. I satsningarna behövs ett speciellt fokus på små företag, eftersom de har mer begränsade resurser än stora företag.

– Satsningarna kan innebära kunskapsspridning, rådgivning eller bättre verktyg för att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hur ser du på skyddsombudens roll?

– Skyddsombuden har en viktig roll på arbetsplatsen att säkerställa en god arbetsmiljö. Så ska det även fortsättningsvis vara. Däremot är vi kritiska till det förslag som fanns om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– Arbetsmiljöverket behöver jobba mer för att arbetsmiljön på företag blir bättre. En viktigt del är att öka kunskapsspridning och utveckla bättre verktyg för att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Anna Johansson, Socialdemokraterna: ”De regionala skyddsombuden bör få utökat tillträde”

Foto: TT Nyhetsbyrån

Ordförande i arbetsmarknadsutskottet sedan oktober 2018.
49 anföranden.
21 motioner.

Valkrets: Göteborgs kommun.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– Att stoppa arbetslivskriminaliteten där människor utnyttjas hänsynslöst av kriminella och gör det svårt för hederliga företag med schyssta villkor att kunna konkurrera. Det är också viktigt att det finns heltäckande kollektivavtal om arbetsmiljö som skyddar alla på arbetsplatsen oavsett anställningsform. Systematiskt arbetsmiljöarbete ska krävas av alla arbetsgivare, inte minst ett förebyggande sådant.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

– Socialdemokraterna vill ha nollvision mot dödsolyckor och mot dödsfall på grund av jobbet. Det ska råda förutsägbara och trygga arbetsförhållanden och arbetsmiljöreglerna ska ge samma skydd för kvinnor och män och oavsett yrke, bransch eller sektor. En arbetsmiljöutredning är tillsatt och den ska lägga sina förslag till sommaren. Där utreds bland annat om den som råder över ett arbetsställe i arbetsmiljölagens mening ska få utökat ansvar, sanktionsavgifter kopplade till organisatorisk och social arbetsmiljö och företagshälsovårdens roll i det förebyggande arbetet.

Hur ser du på skyddsombudens roll?

– Skyddsombudens roll är otroligt viktig, och vi måste försvara de regionala skyddsombuden. Skyddsombudens befogenheter, reella anställningstrygghet och kompetensutveckling inom sitt uppdrag ska stärkas. Rätten att granska villkor och motverka exploatering av arbetstagare ska värnas även på arbetsplatser där fackligt medlemskap saknas.

– Regeringen föreslog att de regionala skyddsombuden skulle få en utökad tillträdesrätt, men riksdagen stoppades förslaget. En ny utredning är tillsatt och ska vara klar i augusti 2022.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– Arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas för att möta nya förutsättningar. Vi socialdemokrater har givit betydande resursökningar till Arbetsmiljöverket under de senaste åren.

Leila Ali Elmi, Miljöpartiet: ”Angrip psykisk ohälsa från flera håll”

Foto: TT Nyhetsbyrån

Arbetsmarknadspolitisk talesperson sedan oktober 2018.
28 anföranden.
40 motioner.
Valkrets: Göteborgs kommun.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– Ett mycket stort arbetsmiljöproblem är den ökande psykiska ohälsan, den måste angripas från flera håll. Vi behöver bryta de bakomliggande orsakerna, såsom osäkra anställningsvillkor, orimliga krav, bristande inflytande, mobbning och trakasserier. Vi behöver ge fler människor bättre möjligheter att vidareutbilda sig och byta yrke mitt i livet. Vi behöver ha en sjukförsäkring som är ett stöd i rehabiliteringen och inte skapar mer oro och stress för den som är sjukskriven. Vi behöver förbättra vården av psykisk ohälsa.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

– Arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att undvika olyckor och ohälsa. Skärpta krav och ökade resurser för efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen behövs också. Jag vill särskilt peka på vikten av att arbetet mot diskriminering och trakasserier på arbetsplatser fortsätter. Därför behöver vi både en stark diskrimineringslagstiftning och tillräckliga resurser till Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket.

Hur ser du på skyddsombudens roll?

– Skyddsombuden spelar en helt avgörande roll för att arbetsmiljöarbetet ska fungera fullt ut. Det är en fantastisk resurs att vi i Sverige har så många skyddsombud på arbetsplatser över hela landet. Den lokala täckningen ska vi värna och vårda.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– Utöver att stärka Arbetsmiljöverkets tillsyn, har vi inte några förslag till större förändringar av myndigheterna.

Dagens Arbete bevakar industriarbetarnas valfrågor. Följ oss gärna via vårt kostnadsfria veckobrev – prenumerera här!

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Du kanske också vill läsa…

Så vill politikerna få bort skugg­samhället

Så vill politikerna få bort skugg­samhället

Statsministerns städerska och en rad andra händelser har gjort skuggsamhället till en het fråga. Politikerna är eniga om att arbetslivs­kriminaliteten måste bort. Men vad vill de göra egentligen?

Så ofta lyfter politikerna arbetsmiljön i riksdagen

Så ofta lyfter politikerna arbetsmiljön i riksdagen

Politikerna säger att skyddsombuden är viktiga. Ändå nämns de sällan i riksdagen. Dagens Arbetsmiljö har kartlagt vad arbetsmarknadspolitikerna faktiskt talar om i kammaren.

Podd: Partierna om viktigaste arbetsmiljöfrågan

Podd: Partierna om viktigaste arbetsmiljöfrågan

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan? Vi frågade alla partierna i riksdagen. Vår expert är inte imponerad av deras svar.

Lyssna på partierna om a-kassan

Hur ska a-kassan se ut? Partierna ger besked i DA:s podd. Och flera av svaren förvånar vår expert.

Lyssna på partierna om arbetskraftsinvandringen

Vem ska kunna komma till Sverige för att arbeta? Partierna ger besked i DA:s podd. Vår expert reagerar – och ser stora utmaningar för blocken.

L: ”Så kan vi stoppa växande skugg­samhällen”

L: ”Så kan vi stoppa växande skugg­samhällen”

Nationell folkräkning, mer resurser till gränspolisen och krafttag mot fusket. Så kan vi stoppa skuggsamhället, skriver Liberalernas Roger Haddad och Malin Danielsson.

Politikernas svar om skugg­samhället

Politikernas svar om skugg­samhället

DA ställde samma frågor till ledamöter från S, M och C i arbetsmarknadsutskottet. Läs deras reaktioner på avslöjandena om den utbredda arbetslivskriminaliteten och vad de vill se för åtgärder.

”Vi behöver en motbild till den högernationalistiska regeringens”

”Vi behöver en motbild till den högernationalistiska regeringens”

Det behövs en opposition som ser till alla arbetares behov, i både stad och glesbygd och oavsett vad vi har för ursprung, skriver grafikern Bertil Mårtensson.

Arbetarnas frågor som S ska driva efter valet

Arbetarnas frågor som S ska driva efter valet

Industriarbetarna bidrar till samhällets resurser – samhället ska också finnas där för arbetarna, skriver Pappers ordförande Pontus Georgsson och Jim Svensk Larm, pappersarbetare som kandiderar till riksdagen för S.

”Valet handlar om respekt för folk med vanliga jobb”

”Valet handlar om respekt för folk med vanliga jobb”

M och SD har i åratal blockerat förslag som skulle göra livet bättre för Sveriges industriarbetare, skriver Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.

DA granskar sprängdåden

Dagens Arbete avslöjar hur kriminella lätt kan smuggla ut stora mängder sprängmedel från byggarbetsplatser. Kontroll och tillsyn brister. Och dömda kan fortsätta spränga.

Stulet: Halvt ton sprängmedel

Mer än ett halvt ton sprängmedel har stulits från byggarbetsplatser i Sverige. Det visar Dagens Arbetes granskning.

Dagens Arbete granskar sprängdåden

Dagen Arbete har tagit reda på var sprängmedlet som används vid sprängdåden kommer ifrån. Över ett halvt ton sprängmedel har stulits från byggarbetsplatser de senaste fem åren. Här sammanfattar vi granskningen.

Frågorna om sprängdåden som regeringen inte vill svara på

När Dagens Arbete vill ställa frågor om sprängdåden till justitieminister Gunnar Strömmer (M) bollas vi vidare och får mejlsvar utan möjlighet till följdfrågor. Här är alla frågor vi hade velat få svar på.

S: ”Kan finnas anledning att se över lagen”

Efter Dagens Arbetes granskning av sprängdåden öppnar Socialdemokraterna upp för en översyn av lagen om hantering av sprängmedel.

Larmet: Byggdynamit kan användas i terrordåd

”Sprängmedel är terroristernas favoritvapen. Därför är det angeläget att få stopp på stölderna av byggdynamit”, säger sprängmedelsexperten Bo Janzon. 

”Man undrar ju hur mycket sprängmedel som är i omlopp”

Det som förvånade journalisterna David Lundmark och Johanna Edström mest när de granskade hur mycket sprängmedel som är på drift, är att sprängmedel är så pass billigt – och politikerna inte gjort mer för att täppa till alla luckorna i lagen. 

Sprängkort dras inte in för dömda brottslingar

Personer som dömts för grova brott får inte sitt sprängkort indraget.
Dagens Arbetes granskning visar att de som ansvarar för sprängkorten inte får veta om någon döms för brott.

Företag spränger utan tillstånd

Trots indragna tillstånd kan företag fortsätta spränga. Dagens Arbetes granskning visar hur lätt det är för företag att strunta i myndighetens beslut.