Industriarbetarnas tidning

Vi publicerar ett urval av artiklar från Dagens Arbetsmiljö, ett magasin som riktar sig till skyddsombud och förtroendevalda inom LO, men även andra som jobbar med arbetsmiljö.

Politikernas plan för förbättrad arbetsmiljö

24 mars, 2022

Skrivet av Rasmus Lygner, Isak Krantz

Trots att svenska politiker pratar om skyddsombud i väldigt olika utsträckning beskriver nästan alla deras arbete som ”avgörande” och ”oerhört viktigt”. Och frågan om de regionala skyddsombuden är fortsatt infekterad.

Michael Anefur, Kristdemokraterna: ”Det ska gå att kombinera arbete och familjeliv”

Foto: TT Nyhetsbyrån

Arbetsmarknadspolitisk talesperson sedan mars 2021.
22 anföranden.
34 motioner.

Valkrets: Skåne läns västra.


Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– Den viktigaste arbetsmiljöfrågan för oss är ett arbetsliv där det går att kombinera arbete och familjeliv. Det behövs ett arbetsliv som förmår att ta hänsyn till de särskilda livsvillkor som följer med föräldraskap.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

– Den psykosociala arbetsmiljön behöver förbättras. Den psykiska ohälsan är den vanligaste orsaken när det gäller arbetssjukdom hos kvinnor. Det ska gå att få ihop livspusslet och att kombinera arbete och familjeliv. Man ska också kunna känna sig trygg på arbetet och därför behövs en nollvision för dödsolyckor i arbetet.

Hur ser du på skyddsombudens roll?

– Arbetsplatsers skyddsombud spelar en viktig roll för att granska, värna och kommunicera sina arbetskamraters arbetsmiljö.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– Arbetsmiljöverket bör arbeta mer förebyggande än vad som görs i dag. De behöver ökade medel för att kunna motverka arbetslivskriminalitet och stärka sitt tillsynsarbete. Vi vill även ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en nationell tillsyn av arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården.

Magnus Persson, Sverigedemokraterna: ”Skyddsombuden ska vara opolitiska”

Foto: TT Nyhetsbyrån

Arbetsmarknadspolitisk talesperson sedan oktober 2018.
77 anföranden.
68 motioner.
Valkrets: Dalarnas län.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– Alla arbetsmiljöfrågor är viktiga, men en av de viktigaste är att ge skyddsombuden tillgång till samtliga Sveriges arbetsplatser, och inte vara knutna till olika avtal som det är i nuläget. Alla löntagare bör omfattas av grundläggande trygghet på arbetsplatsen, och ingen ska lämnas utanför.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

 – Att man ställer hårdare krav på företagen att man ska jobba enligt SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).

Hur ser du på skyddsombudens roll?

 – Deras roll är oerhört viktig och tyvärr saknas det i dag tusentals lokala skyddsombud. Här måste man släppa på fackens vetorätt och låta engagemanget avgöra, och inte partiboken. Skyddsombud ska vara opolitiska och till 100 procent utgå ifrån arbetsmiljöarbetet.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– I vår gemensamma budget tillsammans med M och KD satsar vi mer pengar än regeringen på att utveckla arbetet både på Arbetsmiljöverket och Mynak, framför allt nu i spåren av pandemin. Båda spelar en viktig roll i det gemensamma arbetsmiljöarbetet.

Ciczie Weidby, Vänsterpartiet: ”Arbetsgivarna behöver ta den sociala arbetsmiljön på allvar”

Foto: Jessica Segerberg

Arbetsmarknadspolitisk talesperson sedan februari 2022.
Inga anföranden eller motioner i Dagens Arbetsmiljös undersökning.
Valkrets: Jönköpings län.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– Alla aspekter är så klart viktiga, men, sjukskrivningar av psykosociala skäl ökar och många känner sig alltmer stressade på jobbet. Enligt Försäkringskassans rapport Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling har sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa ökat med 17 procentenheter 2010–2020. Värst drabbade är yngre kvinnor inom kontaktyrken i offentlig sektor.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

– Arbetsgivarna kan börja med att följa arbetsmiljölagen och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Om alla arbetsgivare gjorde det skulle sannolikt betydligt färre bli sjukskrivna på grund av psykosociala skäl. I korthet handlar det om att arbetsgivarna behöver ta frågan på allvar och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att minska problemen med arbetsrelaterad stress kan det konkret handla om att tydliggöra arbetsuppgifter och roller, minska arbetsmängden, hjälpa medarbetare med att prioritera arbetet, öka bemanningen, ge medarbetarna tid för återhämtning med mera.

Hur ser du på skyddsombudens roll?

– De lokala och regionala skyddsombuden spelar en avgörande roll i det arbetet. För att skyddsombuden ska kunna utföra sitt uppdrag behöver de ges goda förutsättningar att verka. Ett skyddsombud bidrar till att arbetsmiljön blir bättre. Det handlar exempelvis om att vara med och bidra till satsningar som är bra för medarbetarnas välmående och hälsa, och som minskar ohälsa och olycksfall.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– Arbetet med att stärka resurserna till Arbetsmiljöverket som regeringen påbörjat tillsammans med Vänsterpartiet behöver fortsätta. Myndigheten behöver få ökade resurser för att prioritera arbetet med tillsyn, inspektion och kontroll. Mynak fyller en viktig och efterlängtad funktion som helt saknats i Sverige sedan den borgerliga regeringen lade ner Arbetslivsinstitutet.

Saila Quicklund, Moderaterna: ”Vi vill lägga ner mynak”

Foto: Moderaterna

Ledamot i arbetsmarknadsutskottet sedan oktober 2018.
Inga anföranden eller motioner i Dagens Arbetsmiljös undersökning.
Valkrets: Jämtlands län
Saila Quicklund svarar i stället för Mats Green som varit partiets talesperson sedan maj 2019.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– Flera insatser ligger till grund för ett optimalt arbetsmiljöarbete. Det systematiska och förebyggande arbetet för att minska antalet arbetsplatsolyckor, arbetsskador och dödsolyckor är en av flera viktiga åtgärder och detta arbete måste prioriteras i betydligt större omfattning. Insatser som: utökat antal inspektioner, riskbedömningar, åtgärder, uppföljningar, utbildning och samverkan är centrala delar i arbetet.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

 – En förutsättning för ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete grundar sig på stöd från Arbetsmiljöverket. Detta stöd är mycket efterfrågat av företagen och har en stor betydelse. Här finns en förbättringspotential. Regelverk och lagstiftning behöver dessutom moderniseras.

Hur ser du på skyddsombudens roll?

– Skyddsombuden fyller en viktig roll på våra arbetsplatser. Vi har inget emot att skyddsombuden är fackligt anslutna men det bör inte vara tvingande eller normerande. Vi anser att det är anmärkningsvärt att den regionala skyddsombudsverksamheten aldrig, i tillräcklig omfattning, har utvärderats, trots att statliga bidrag går till arbetet. Ingen vet således hur effektiv eller framgångsrik verksamheten är.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– Vi vill se en översyn av Arbetsmiljöverkets verksamhet för att ytterligare effektivisera dess arbete. Vi anser att det finns utrymme för att effektivisera delar av arbetsmiljöpolitiken.
– En sådan åtgärd är att lägga ned Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten har själva haft stora interna arbetsmiljöproblem. Kompetens och kunskap om arbetsmiljö gör mest nytta om den är samlad på en och samma myndighet. Vi menar därför att det finns goda skäl för att låta Arbets-
miljöverket ta över detta fullt ut.

Roger Haddad, Liberalerna: ”Vi måste ta krafttag för säkerheten”

Foto: TT Nyhetsbyrån

Arbetsmarknadspolitisk talesperson sedan september 2021.
19 anföranden.
14 motioner.
Valkrets: Västmanlands län.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– Hot och psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Flera yrkesgrupper vittnar om att hot och rädsla för den egna säkerheten är en del av vardagen. Så kan vi inte ha det – politiken måste ta ett krafttag här. Vi ser också att mer måste göras för att motverka skadlig stress på arbetsplatsen, där framför allt unga kvinnor riskerar att drabbas.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

– Ett område där vi just nu ser ett stort behov av utveckling är arbetsmiljön vid hemarbete. Att arbeta hemifrån tror vi är ett fenomen som är här för att stanna. Samtidigt visar erfarenheterna av pandemin att arbetsmiljölagstiftningen inte är helt à jour med verkligheten. Lagstiftning och regler bör ses över, hemarbetets inverkan på jämställdheten måste följas upp och skattereglerna för utrustning till hemmakontoret måste uppdateras.

Hur ser du på skyddsombudens roll?

– Skyddsombuden fyller en oerhört viktig funktion på svenska arbetsplatser. Liberalerna ser behovet av att även arbetsplatser utan kollektivavtal eller fackanslutna medlemmar har skyddsombud. Samtidigt vill vi se en utvärdering av dagens system med regionala skyddsombud, för att säkerställa att Sverige har den mest ändamålriktiga organisationen för att fånga upp arbetsmiljöproblem.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– Det förebyggande arbetet är A och O. Det är viktigt att Arbetsmiljöverket verkligen är en naturlig och välkomnande aktör att vända sig till för arbetsgivare som har behov av råd och stöd i det förebyggande arbetet. Arbetsmiljöregelverket är omfattande och komplext, och vi vet att många arbetsgivare – särskilt mindre – efterfrågar mer stöd i att tolka regelverket. Arbetsmiljöverkets ansvar för att tillhandahålla den typen av stöd bör förtydligas.

Läs också

Så ofta lyfter politikerna arbetsmiljön i riksdagen

Politikerna säger att skyddsombuden är viktiga. Ändå nämns de sällan i riksdagen. Dagens Arbetsmiljö har kartlagt vad arbetsmarknadspolitikerna faktiskt talar om i kammaren.

Centerpartiet: ”Vi behöver lösa de höga sjuktalen hos kvinnor”

Centerpartiets policychef Magnus Demervall har svarat på frågorna i stället för Alireza Akhondi. Foto: Fredrik Wennerlund/Centerpartiet

Alireza Akhondi, Centerpartiet
Arbetsmarknadspolitisk talesperson sedan september 2021.
13 anföranden.
26 motioner.
Valkrets: Stockholms län

Centerpartiets policychef Magnus Demervall har svarat på frågorna i stället för Alireza Akhondi.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– För oss är det viktigt att arbetsmiljön ska syfta till att arbetstagaren mår bra på sin arbetsplats, inte bara förhindra att man blir sjuk. Det kan handla om allt från hur man trivs med sina kollegor, till ont i huvudet på grund av höga ljudnivåer.

– Arbetsmiljön är också en jämställhetsfråga. Kvinnor står i dag för en betydande del av sjuktalen. Därför behöver vi särskilt se över kvinnors sjukskrivningar och hitta lösningar till det stora problem som kvinnors sjukskrivningar innebär. Centerpartiet har bland annat föreslagit en rad reformer för att förebygga psykisk ohälsa.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

– Det behövs specifika satsningar på bättre förutsättningar för arbetsgivare att bedriva ett förebyggande arbetsmiljöarbete. I satsningarna behövs ett speciellt fokus på små företag, eftersom de har mer begränsade resurser än stora företag.

– Satsningarna kan innebära kunskapsspridning, rådgivning eller bättre verktyg för att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hur ser du på skyddsombudens roll?

– Skyddsombuden har en viktig roll på arbetsplatsen att säkerställa en god arbetsmiljö. Så ska det även fortsättningsvis vara. Däremot är vi kritiska till det förslag som fanns om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– Arbetsmiljöverket behöver jobba mer för att arbetsmiljön på företag blir bättre. En viktigt del är att öka kunskapsspridning och utveckla bättre verktyg för att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Anna Johansson, Socialdemokraterna: ”De regionala skyddsombuden bör få utökat tillträde”

Foto: TT Nyhetsbyrån

Ordförande i arbetsmarknadsutskottet sedan oktober 2018.
49 anföranden.
21 motioner.

Valkrets: Göteborgs kommun.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– Att stoppa arbetslivskriminaliteten där människor utnyttjas hänsynslöst av kriminella och gör det svårt för hederliga företag med schyssta villkor att kunna konkurrera. Det är också viktigt att det finns heltäckande kollektivavtal om arbetsmiljö som skyddar alla på arbetsplatsen oavsett anställningsform. Systematiskt arbetsmiljöarbete ska krävas av alla arbetsgivare, inte minst ett förebyggande sådant.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

– Socialdemokraterna vill ha nollvision mot dödsolyckor och mot dödsfall på grund av jobbet. Det ska råda förutsägbara och trygga arbetsförhållanden och arbetsmiljöreglerna ska ge samma skydd för kvinnor och män och oavsett yrke, bransch eller sektor. En arbetsmiljöutredning är tillsatt och den ska lägga sina förslag till sommaren. Där utreds bland annat om den som råder över ett arbetsställe i arbetsmiljölagens mening ska få utökat ansvar, sanktionsavgifter kopplade till organisatorisk och social arbetsmiljö och företagshälsovårdens roll i det förebyggande arbetet.

Hur ser du på skyddsombudens roll?

– Skyddsombudens roll är otroligt viktig, och vi måste försvara de regionala skyddsombuden. Skyddsombudens befogenheter, reella anställningstrygghet och kompetensutveckling inom sitt uppdrag ska stärkas. Rätten att granska villkor och motverka exploatering av arbetstagare ska värnas även på arbetsplatser där fackligt medlemskap saknas.

– Regeringen föreslog att de regionala skyddsombuden skulle få en utökad tillträdesrätt, men riksdagen stoppades förslaget. En ny utredning är tillsatt och ska vara klar i augusti 2022.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– Arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas för att möta nya förutsättningar. Vi socialdemokrater har givit betydande resursökningar till Arbetsmiljöverket under de senaste åren.

Leila Ali Elmi, Miljöpartiet: ”Angrip psykisk ohälsa från flera håll”

Foto: TT Nyhetsbyrån

Arbetsmarknadspolitisk talesperson sedan oktober 2018.
28 anföranden.
40 motioner.
Valkrets: Göteborgs kommun.

Vilken är den viktigaste arbetsmiljöfrågan?

– Ett mycket stort arbetsmiljöproblem är den ökande psykiska ohälsan, den måste angripas från flera håll. Vi behöver bryta de bakomliggande orsakerna, såsom osäkra anställningsvillkor, orimliga krav, bristande inflytande, mobbning och trakasserier. Vi behöver ge fler människor bättre möjligheter att vidareutbilda sig och byta yrke mitt i livet. Vi behöver ha en sjukförsäkring som är ett stöd i rehabiliteringen och inte skapar mer oro och stress för den som är sjukskriven. Vi behöver förbättra vården av psykisk ohälsa.

Hur ska arbetsmiljön på företagen bli bättre?

– Arbetsgivare behöver ta ett större ansvar för att undvika olyckor och ohälsa. Skärpta krav och ökade resurser för efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen behövs också. Jag vill särskilt peka på vikten av att arbetet mot diskriminering och trakasserier på arbetsplatser fortsätter. Därför behöver vi både en stark diskrimineringslagstiftning och tillräckliga resurser till Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket.

Hur ser du på skyddsombudens roll?

– Skyddsombuden spelar en helt avgörande roll för att arbetsmiljöarbetet ska fungera fullt ut. Det är en fantastisk resurs att vi i Sverige har så många skyddsombud på arbetsplatser över hela landet. Den lokala täckningen ska vi värna och vårda.

Vill du göra några förändringar på Arbetsmiljöverket eller Myndigheten för arbetsmiljökunskap?

– Utöver att stärka Arbetsmiljöverkets tillsyn, har vi inte några förslag till större förändringar av myndigheterna.

Dagens Arbete bevakar industriarbetarnas valfrågor. Följ oss gärna via vårt kostnadsfria veckobrev – prenumerera här!

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du kanske också vill läsa…

Så vill politikerna få bort skugg­samhället

Så vill politikerna få bort skugg­samhället

Statsministerns städerska och en rad andra händelser har gjort skuggsamhället till en het fråga. Politikerna är eniga om att arbetslivs­kriminaliteten måste bort. Men vad vill de göra egentligen?

Så ofta lyfter politikerna arbetsmiljön i riksdagen

Så ofta lyfter politikerna arbetsmiljön i riksdagen

Politikerna säger att skyddsombuden är viktiga. Ändå nämns de sällan i riksdagen. Dagens Arbetsmiljö har kartlagt vad arbetsmarknadspolitikerna faktiskt talar om i kammaren.

L: ”Så kan vi stoppa växande skugg­samhällen”

L: ”Så kan vi stoppa växande skugg­samhällen”

Nationell folkräkning, mer resurser till gränspolisen och krafttag mot fusket. Så kan vi stoppa skuggsamhället, skriver Liberalernas Roger Haddad och Malin Danielsson.

Politikernas svar om skugg­samhället

Politikernas svar om skugg­samhället

DA ställde samma frågor till ledamöter från S, M och C i arbetsmarknadsutskottet. Läs deras reaktioner på avslöjandena om den utbredda arbetslivskriminaliteten och vad de vill se för åtgärder.

Lite vila innan utmaningarna

Lite vila innan utmaningarna

Efter en intensiv kongress kommer ett viktigt val och en ny avtalsrörelse. Nu samlar vi krafterna, skriver GS ordförande Per-Olof Sjöö.

LO: ”Högern hindrar krafttag mot brott i arbetslivet”

LO: ”Högern hindrar krafttag mot brott i arbetslivet”

Den mest växande formen av kriminalitet, arbetslivskriminaliteten, har understötts av borgerlig politik, skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Vi är med och bygger ett hållbart samhälle

Vi är med och bygger ett hållbart samhälle

Som industriarbetare ser jag att det är Socialdemokraterna som bär våra frågor. Och det är upp till oss att hjälpa dem att driva dem ännu bättre, skriver pappersarbetaren Jim Svensk Larm.

Riksdagen vill ha en oberoende utredning av Samhall

Riksdagen vill ha en oberoende utredning av Samhall

Samhall måste utredas, av någon utifrån. Det anser en samlad opposition som via riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta en extern utredning.

Ingen utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Ingen utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Regeringens förslag om att ge regionala skyddsombud rätt att komma in på arbetsplatser där facket inte har några medlemmar kommer att röstas ner. Flera partier går i dag samman för att stoppa förslaget.

”RSO-frågan visar januariavtalets högerkantring”

”RSO-frågan visar januariavtalets högerkantring”

Det är positivt på att regeringen till slut föreslår att de regionala skyddsombuden måste få utökad tillträdesrätt. Samtidigt är reaktionerna från borgerligt håll ett kvitto på den undermåliga förhandlingen vid januariavtalets tillkomst, skriver Ali Esbati och Ciczie Weidby (V).

DA granskar skuggsamhället

Åtal mot bolaget som städade hos statsministern

Åtal mot bolaget som städade hos stats­ministern

Företagaren som anlitat svart arbetskraft för att städa Magdalena Anderssons villa, åtalas för brott mot utlänningslagen. Städerskan Chilo kommenterar: ”Nyheten gör mig glad, äntligen skipas rättvisa.”

Facket: Bolaget som städade hos stats­ministern är ökänt

Facket: Bolaget som städade hos stats­ministern är ökänt

Statsministerns städerska fick svarta pengar direkt av ägaren till städbolaget. Hans tidigare firma är dömd för ekonomisk brottslighet och han själv är ökänd hos facket som en oseriös aktör.

Smutsigt städjobb i maktens centrum

Smutsigt städjobb i maktens centrum

Bland underentreprenörerna i Projekt Rosenbad finns ett stort städbolag som bryter mot lag och avtal. Anställda vittnar om hemska arbetsförhållanden.

Vi städar Sverige – utanför lagen

Vi städar Sverige – utanför lagen

Dagens Arbete fortsätter granskningen av Sveriges laglösa arbetsliv där kriminella bolag mjölkar staten på miljarder.
Det är valår och vi lyfter människorna som städar vårt land, från verkstadsgolv till statsministerns villa.

LO-ordföranden: Facken larmar om fusk – men myndigheterna gör ingenting

LO-ordföranden: Facken larmar om fusk – men myndigheterna gör ingenting

Kan fackförbunden göra mer för att få bukt med skuggsamhället? Nu svarar LO-ordföranden Susanna Gideonsson på kritiken. ”När allt ser bra ut på papperet måste vi ha någon som slår larm”, säger hon.

Arbetslivs­kriminalitet: Kollektivavtal ingen garanti för schysta villkor

Arbetslivs­kriminalitet: Kollektivavtal ingen garanti för schysta villkor

Till Syndikalisterna söker sig människor i hopp om att få ut löner som deras arbetsgivare struntat i att betala. Flera har försökt få hjälp av de LO-förbund som finns på arbetsplatsen, men utan resultat.

Så ska Sverige få kontroll över fusket i arbetslivet

Så ska Sverige få kontroll över fusket i arbetslivet

Genom regionala ”Akrim-center”, liknande dem i Norge, vill regeringen städa upp på svensk arbetsmarknad.

”Hela branscher korrumperas”

”Hela branscher korrumperas”

Grov brottslighet, människohandel och modernt slaveri – kriminaliteten är omfattande på svensk arbetsmarknad. Nu krävs förändringar på en rad områden, säger Ola Pettersson, ordförande i Delegationen mot arbetslivskriminalitet. 

Skatte­verket: Vi sitter med munkavle

Skatte­verket: Vi sitter med munkavle

”När vi följer pengarna så ser vi att ersättning betalas ut, men sen går tillbaka igen. Arbetarna har alltså inte fått behålla pengarna”, säger Skatteverkets samordnare Nina Blomkvist.

De jobbade med syra utan skyddskläder

De jobbade med syra utan skyddskläder

Städarnas berättelser: Monika, Milan och Boris städar livsmedelsindustrin och vittnar om en vardag fylld av rädsla i arbetet hos kriminella bolag.

Så har skugg­samhället vuxit fram

Så har skugg­samhället vuxit fram

En rad politiska beslut har lett fram till ett laglöst arbetsliv där människor utnyttjas. Kontroller har slopats och det har lett till ökat fusk. Terrordådet på Drottninggatan blev en ögonöppnare.