Industriarbetarnas tidning

Ministrarna: Våra bolag ska vara föredömen

20 april, 2021 - 14:02

Skrivet av

Sjuka Samhall De ansvariga ministrarna är djupt bekymrade över att unga med funktionsnedsättningar inte platsar på Samhall. Regeringen har nu gett ett tydligt besked om vilka grupper som ska slussas till företaget.

Ibrahim Baylan och Eva Nordmark. Foto: Joel Danell

DeLAT ansvar för Samhall

Samhall ägs till 100 procent av staten. Två departement delar vårdnaden om bolaget. Näringsdepartementet ansvarar för styrningen. Arbetsmarknadsdepartementet för anvisningarna och bidraget.

Ibrahim Baylan (S) är näringsminister, och står som IB i texten.

Eva Nordmark (S) är arbetsmarknadsminister, och står som EN i texten.

DA träffar ministrarna på arbetsmarknadsdepartementet den 15 april 2021.

Under arbetet med granskningen är det många som vill berätta om missförhållanden inom Samhall men ytterst få vågar kritisera öppet, även fackliga och chefer. Vad är er reaktion på det?

IB: Vi har väldigt strikta krav på de statliga bolagen, inklusive Samhall. Att inte bara arbeta aktivt med lagar och förordningar. Vi kräver att våra bolag ska vara föredömen. Varje gång det dyker upp något vittnesmål om missförhållanden, antingen öppet i media eller för delen om någon hör av sig direkt till oss, så är det frågor som diskuteras, för vi ska ställa stora krav på våra statliga bolag, även om de har utmanande verksamheter. Vi ska se till att det fungerar föredömligt.

EN: Jag vill understryka det näringsministern säger. Så sent som i dag fattade regeringen beslut om en lagrådsremiss för att stärka skyddet för visselblåsare. Vi ska inte ha någon tystnadskultur. Vi ska inte ha en situation på någon arbetsplats där problem sopas under mattan. Utan det är jätteviktigt att det finns en nära dialog mellan parterna, chefer och fackliga. Att vi har en skyddsombudsverksamhet och organisation som fungerar. Om det finns missförhållanden, då ska det komma fram. Missförhållanden måste upp till ytan. Det är enda sättet att kunna åtgärda dem.

Personer i riskgrupp har under pandemin städat i köpcentrum, på gym och äldreboenden utan skydd. Hur ser du på det?

IB: Vi har strikta krav på arbetsmiljön som anställda ska ha. Under en pandemi innebär det att risker för hälsa måste beaktas och det är såna frågor vi tar upp när vi har regelbundna möten med alla statliga bolag, inklusive Samhall. Pandemin har ofrånkomligt varit ett tema med alla de statliga bolagen.

Arbetsförmedlingen anvisar personer med funktionsnedsättning för att jobba som driftledare och ha ansvar för att bemanna stora objekt, även kvällar och helger? Vad anser ni om det?

EN: Det är precis så. Arbetsförmedlingen anvisar personer till Samhall. Och Samhall har en jätteviktig uppgift att se till att utifrån alla de olika uppdrag man har också matcha det mot individerna. Att jobba kvällar och helger behöver inte vara fel. Det kan vara väldigt bra. Men det är klart att förutsättningarna alltid måste vara goda. Och man måste säkerställa att arbetsmiljön är god och det som gäller kring vila och återhämtning. Det ska finnas ett ledarskap så att de som jobbar kvällar och helger vet var man vänder sig.

IB: Både jag och Eva har jobbat fackligt. Vi vet att det är en ständig utmaning, särskilt i Samhalls fall så måste man vara väldigt noga med att det matchar.

Vad säger ni om kritiken från Statskontoret om att fel personer anvisas till Samhall?

EN: Samhall är en verksamhet med 26 000 anställda i hela Sverige som verkligen har en viktig uppgift. Samhall ska skapa meningsfulla jobb, riktiga jobb, till människor som annars inte hade haft en möjlighet på vår arbetsmarknad. För mig är det centralt att stå upp för det och att också känna stolthet över det. Jag har haft förmånen att i tidigare roller vara involverad och finnas nära Samhall. Jag ser vilket fantastiskt arbete man gör. Sen är inte allting perfekt. Det är det inte någonstans. Det finns alltid möjligheter till förbättringar. 

Det Statskontoret konstaterade 2017 det var att kraven har ökat, och det har de gjort på hela arbetsmarknaden. Hela vårt samhälle har ställt om de senaste åren. Och det ställs mycket högre krav på oss alla, oavsett i vilken verksamhet som vi är verksamma. Statskontoret sa också att de som anvisas har mycket stora behov av stöd. Jag tycker inte att man kan dra slutsatsen att det är fel personer som anvisas. Däremot så har vi tagit intryck av Statskontorets rapport och efter det vidtagit olika åtgärder.

I min roll som arbetsmarknadsminister så handlar det bland annat om viktiga uppdrag som vi gett till Arbetsförmedlingen, att se över målgruppen och att se över kodningen av funktionsnedsatta. Arbetsförmedlingen ska nu se över anvisningarna och se om det stämmer med avsedda målgrupper. Om det inte gör det så ska vi åtgärda det.

Unga med funktionsnedsättning som inte får plats på Samhall hamnar utanför arbetslivet och tvingas söka försörjningsstöd. Hur ser ni på det?

EN: Det låter väldigt allvarligt. Den här verksamheten ska ju ge meningsfulla jobb till personer som inte kan använda sin arbetsförmåga någon annanstans. Då är Samhall den rätta vägen. Det finns ju många med funktionsnedsättning som har en högre arbetskapacitet. Då ska du ha andra subventionerade anställningar, andra former av stöd. Och de som helt saknar arbetsförmåga, då är inte Samhall något alternativ. Då är det daglig verksamhet eller andra typer av insatser för de individerna. Det är viktigt att komma ihåg uppdraget som Samhall har.

IB: Det speglar en arbetsmarknad med allt större krav. Det pågår en snabb teknisk utveckling som gör att kraven ökar. Det här är något som jag på det personliga planet funderar väldigt mycket på. Det är precis därför det är en så otroligt viktig verksamhet, för att man inte på grund av ett funktionshinder från början ska känna att man inte har en roll, eller att man inte behövs. Det är därför vi har Samhall.

EN: Alla unga ska ju känna och veta att de är viktiga. Oavsett vem man är. Det är en jätteutmaning med en hög arbetslöshet bland unga. Det är en stor utmaning för oss med de här höjda kraven och med den snabba omställningen, att se till att alla har en plats på arbetsmarknaden. Att man kan försörja sig själv. Att man kan ha den där gemenskapen och känna att man tillhör och är viktig. Det är bland det viktigaste vi gör i politiken, att skapa de här möjligheterna till jobb och egen försörjning.

Hur ser ni på kritiken från sociala företag (ASF), som tycker att de har tagit över det uppdrag som borde vara Samhalls?

IB: Samhall har inte möjlighet att välja. De blir ju anvisade ett antal personer som de ska ordna sysselsättning åt. Då blir ju också ersättningen därefter. Av och till får vi en diskussion om varför vi ställer avkastningskrav på Samhall. Det är ett av skälen. Att det inte ska vara konkurrens på olika villkor. Men jag är väldigt glad att det finns sociala företag också.

Varför måste inte Samhall redovisa hur de använt merkostnadsersättningen på individnivå? (Det finns ingen transparens, vilket Riksrevisionen påpekat.)

IB: Det är en balansakt. Vi har ständiga uppföljningar med Samhall utifrån de frågor vi pratar om: arbetsmarknad, arbetsmiljö, hållbarhet, vilka människor som får möjlighet till insatserna… För varje detaljerat krav vi ställer på Samhall så blir det också kostnader som inte går till individerna.

Samhall har som mål att ha 364 olyckor (arbetsskador) om året. Är det rimligt?

IB: Jag tror det är rimligt att eftersträva så få som möjligt, helst inga alls. Som det lät nu så ska man ha en olycka om dagen. Det tror jag inte är fallet.

Antalet olyckor har ökat kraftigt på Samhall. Vad vill ni göra åt det?

IB: Jag känner inte igen bilden. Men vi ska ta upp det med Samhall.

EN: Både jag och näringsministern har en lång erfarenhet av att jobba fackligt. Det är helt centralt att dialogen mellan parterna, på alla nivåer, även lokalt, fungerar.

Hur ser ni på utvecklingen av Samhall till ett bemanningsföretag inom städ?

EN: Det som är jätteviktigt i uppdraget är att Samhall kan erbjuda en mångfald av olika typer av jobb i en stor bredd av branscher. Det behöver inte vara fel att det är många städtjänster. Det beror på hur man lägger upp det så att det är en bra arbetsmiljö. Men Samhall måste hela tiden hitta nya uppdrag just för att kunna erbjuda olika typer av jobb.

IB: Både Samhall och vi eftersträvar en bredd. Men arbetsmarknaden förändras med allt högre krav. Vi kommer behöva jobba aktivt med att se till att det blir en stor volym som Samhall kan ha. Där det finns en möjlighet att kunna se till så att människor har en meningsfull sysselsättning. Den ska vi ta. Jag har själv jobbat med det mesta. Det viktiga från mitt perspektiv är att det är riktiga jobb så att man kan göra en insats.

Det är en mycket stor omsättning av första linjens chefer på Samhall. Vad beror det på?

EN: Det är jättesvårt att spekulera i.

IB: Ja det är jättesvårt att spekulera i, men det är en fråga vi kan ta upp med ledningen på Samhall så får vi se vad de har för svar.

Flera politiska partier kräver nu att Samhalls uppdrag ändras så att det blir tydligare att bolaget ska utveckla människor med funktionsnedsättning. Hur ska det ske?

EN: Vi har faktiskt i dag fattat ett beslut på regeringssammanträdet som handlar om att tydliggöra målgrupperna. Det är också någonting som Arbetsförmedlingen uppskattar, att vi är tydliga med detta. Vi har hörsammat att det finns en diskussion om just det här med målgrupperna, att vara tydliga med vilka som anvisas till Samhall. Det ska vara personer som har en funktionsnedsättning som leder till att man inte kan få arbete någon annanstans.

Hur ska ni se till så att Samhalls medarbetare känner sig trygga på jobbet?

IB: Det är en av de saker som den här regeringen är mest besjälad av. Men också naturligtvis en fråga som vi alltid har uppe med Samhall och Samhalls ledning i den dialog som sker.

Seriösa städföretag säger att de slås ut och inte har en chans mot Samhall. Vad säger du om det?

IB: Ett huvudskäl till att vi ställer avkastningskrav på Samhall är för att vi just inte ska misstänkas subventionera en verksamhet där dessutom människor via Arbetsförmedlingen anvisas. Det är inte vår bild att det sker någon ohederlig konkurrens. Men om man känner så då har vi Konkurrensverket och andra instanser som man kan vända sig till, så får det ske en prövning.

Mikael Damberg, när han var näringsminister, kallade till sig Samhalls vd efter DA:s förra granskning och var oroad över att Samhall har dålig arbetsmiljö. Hur ska du se till att medarbetarna inte kommer till skada?

IB: Både under Mikael Dambergs tid och min tid så jobbar vi aktivt med Samhall, när det kommer faktiska exempel, men också ständigt och strukturerat med hållbarhetsanalyser. Min bild är att Samhalls ledning är besjälad av detta. Därmed inte sagt att man kan säga att nu är allting perfekt. Det vet jag av egen erfarenhet som facklig ombudsman och regionalt skyddsombud att det är ett ständigt arbete.

Samhall betonar i sin egen tidning att kunden ska vara i fokus. Håller du med om det?

IB: Jag tror att det är väldigt viktigt. Vi pratar om 26 000 medarbetare på 13 000 arbetsställen. Dessutom har vi som ambition att så många som möjligt får göra den här viktiga insatsen. Klart att det är viktigt att man har en väldigt god relation till de som använder Samhall.

Vilket Samhall vill du se i framtiden?

EN: Jag vill att Samhall ska fortsätta utvecklas och kunna vinna nya uppdrag så att det finns många värdefulla och meningsfulla jobb för de som anvisas hit. Vi ska komma ihåg att Samhall är till för de människorna som står långt ifrån arbetsmarknaden. Då ska det finnas en mängd olika meningsfulla arbetsuppgifter där. Det är jätteviktigt för individen. Att vinna nya uppdrag. Och att det är mångfacetterat.

IB: Att en arton- nittonåring när den lämnar utbildningssystemet inte känner att man därmed inte har någon roll eller plats på arbetsmarknaden med egen försörjning och allt vad det innebär. Jag vill att Samhall ska vara ett ställe där det är tryggt och där det finns möjligheter till både jobb och utveckling. Jag är väldigt besjälad av det, av många skäl, en del av dem personliga.

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.