Industriarbetarnas tidning

Miljardbelopp i fonder

18 januari, 2005

Skrivet av

Fonder och stiftelser inom pappersindustrin har tillgångar på minst 1,75 miljarder kronor. Det visar en sammanställning som Dagens Arbete har gjort.

– Jag visste att det rör sig om betydande belopp, men för många är det nog en nyhet, säger Bengt Hallberg, förbundssekreterare på Pappers.

Det i särklass rikaste enskilda företaget är Korsnäs utanför Gävle. Deras ”Stiftelsen Korsnäs Aktiebolags sociala fond” äger i dag tillgångar för cirka 360 miljoner kronor. Allt från stugbyar i fjäll och kustlägen till lägenheter i Stockholm, London, Rom och Kanarieöarna till aktier, obligationer och andra värdepapper.

I en annan fond, Ekmanska fonden, där pengarna ska gå till hjälp för barn och änkor till anställda vid Korsnäs, finns i dagsläget 50 miljoner kronor samlade på hög.

Därutöver finns en läkarvårdsfond med en knapp miljon kronor som bidrar till läkarvårdskostnader – men som också de anställda själva betalar in ett månatligt belopp till.

Totalt handlar det i Korsnäs fall om cirka 411 miljoner kronor.

Fonderna är öppna för alla anställda vid företaget och nämnda lägenheter och stugor är möjliga att hyra förmånligt.

– Den sociala fonden sponsrar dessutom teater-och konsertföreställningar för de anställda, evenemangsresor till Stockholm och mycket mer, säger Jan-Henrik Sandberg, Pappers avdelningsordförande.

Nu utgör Korsnäs ett rikt undantag. Knappt hälften av Pappers arbetsplatser/avdelningar sitter i dagsläget med någon fond eller stiftelse och det är ett stort hopp mellan Korsnäs och exempelvis avdelning 108 i Alfredshem. De senare fick vid ägarbytet för fem år sedan 50 000 kronor insatta i Domsjö Fabriker ABs Personalstiftelse.

Värdet på den stiftelsen är de två stycken släpkärror som köptes in för utlåning till de anställda.

Många av fonderna och stiftelserna har sitt ursprung i de så kallade Koreapengarna från 1950-talets början. Historiskt sett började det med en kraftig uppgång för massaindustrin 1948 och konjunkturutjämningsavgifter infördes för att hålla tillbaka lönekraven. Detta medförde en konjunktursvängning och avskaffade avgifter.

Två år senare kom en ny uppgång i samband med Koreakriget och devalveringen gentemot dollarn på drygt 30 procent. Avgiften återinfördes och kom att omfatta hela skogsindustrin.

Totalt betalade företagen in drygt 1,1 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 15 miljarder kronor i dagens penningvärde. Företagen fick senare tillbaka 70 procent av pengarna medan tio procent gick till länsstiftelser för ”skogliga ändamål”.

Resten, tjugo procent, av de inbetalda pengarna gick antingen till en central fond med representation av Pappers och Skogsindustrierna eller till företagsstiftelser med social inriktning.

– På central nivå förvaltar vi ungefär 85 miljoner kronor i Centralfonden, säger Bengt Hallberg. Den äger också vår rehab-anläggning i Marbella som kan värderas runt 100 miljoner kronor.

Läggs de här pengarna till de minst dryga 1,5 miljarder kronor som finns förvaltade ute på företagen handlar det om ett samlat belopp på närmare 1,75 miljarder kronor!

Stiftelserna och fonderna ute på företagen var från början klart inriktade för sociala ändamål. Det handlade om understöd åt sjuka och andra behövande – något som aktualiserats på ett kreativt sätt av Klippan AB. Där anser företaget, som Dagens Arbete tidigare skrivit om, att personalstiftelsen ska betala den årliga sjuklönekostnaden på 7-8 miljoner kronor.

Yrkesutbildning och studiestipendier för anställda och anställdas barn, semesterhem, semestervistelse, bidrag till förenings-och ungdomsverksamhet och förbättring av levnads- och bostadsförhållanden i största allmänhet.

– Det fanns en tid då fonderna delade ut bidrag för inskaffande av kylskåp, berättar Bengt Hallberg.

Något sådant sker inte i dag. Däremot är det ganska vanligt att det lokala föreningslivet får behövliga tillskott ur fonderna. Likaså att barn till anställda får icke föraktliga tillskott till sina studier.

De fonder och stiftelser som Dagens Arbete gått igenom är de som fack och arbetsgivare gemensamt beslutar om. Notera också att när det gäller stugbyar och lägenheter handlar det om deklarerade värden – inte marknadsvärdet. Tillgångarna är därför i många fall betydligt större än de angivna. Så här var läget vid årsskiftet:

Korsnäs:
411 miljoner kronor fördelade på tre stiftelser/fonder. De förvaltar fastigheter, värdepapper och bistår barn och änkor.
Obbola, Munksund, Ortviken, Östrand och Lilla Edet:
575 miljoner kronor. SCAs personalstiftelse – sociala fonden. (Stugor, lägenheter, bidrag till kulturevenemang, rehab, förenings-och ungdomsverksamhet med mera.) Omfattar alla SCA:s affärsområden i Sverige.
Mölndal:
126,5 miljoner kronor. Bland andra Papyrus semesterstiftelse (semesteranläggningar) och Stiftelsen vice häradshövding Marcus Wallenbergs minnesfond (understöd åt anställda på bruket).
Gruvön:
115,4 miljoner. En fond och en stiftelse som båda förvaltar fritidsfastigheter, lägenheter och husvagnar.
Iggesund:
105,8 miljoner. Iggesunds Bruks personalstiftelse (stugbyar i fjällen och på västkusten) Iggesunds Bruks sociala fond (anställda kan söka liksom lokala föreningar), Ernst Tryggers fond (anställda som studerar, barn till anställda som inte studerar på hemorten), Sundbladska fonden (idrottsledare).
Skoghall:
104,7 miljoner. En fond och en stiftelse ihop med Billerud/Gruvön som båda förvaltar fritidshus och lägenheter. Plus personalstiftelser/fonder för de anställda på Akzo Nobel och Noviant AB.
Väja:
30 miljoner.Stiftelsen Dynäs sociala fond (lägenheter och stugor), Falléns fond (anställdas barn som vill studera). Ungefär 15 miljoner i vardera fonden.
Östrand:
18 miljoner. Förutom att Östrand ingår i SCA-sfärens fonder och stiftelser, finns det också en lokalt förankrad fond – Tunadalsfonden. Den delar ut pengar för resor, studier med mera två gånger om året.
Vivstavarv:
17,3 miljoner. Wifstavarfs Aktiebolags industriarbetares understödsfond. En mindre fond med cirka 300 000 kronor som varje år delar ut cirka 10-15 000 kronor till långtidssjuka. Därutöver en personal-och semesterstiftelse med stugor, lägenheter och värdepapper.
Husum:
16,5 miljoner. Personal- och semesterstiftelse. (Se Vifstavarv.)
Klippan:
10-12 miljoner. Sunnerdahlska fonden (stöd till anställdas barn som studerar). Hemmeslövsstiftelsen (17 stugor i Båstad) som Dagens Arbete inte lyckats få något värde på. Även de anställda i Lessebo kan utnyttja stugorna i Båstad.
Värö, Mönsterås, Mörrum:
8,8 miljoner. Södras personalstiftelse. Stugor och lägenheter och likvida medel. Gäller för anställda och pensionärer och även de anställd vid de norska anläggningarna Tofte och Folla.
Säffle:
5 miljoner. Nordic Papers sociala fond (Stugor, lägenheter.)
Norrköping:
4 miljoner. Fiberväven har en mindre stiftelse med cirka 800 000 kronor. Braviken har en social fond (50 000 kronor) och Grosshandlare Erik Philipssons Stipendiestiftelse med 3,2 miljoner. Utbetalas för resor och sociala ändamål.
Piteå:
2,3 miljoner. Fritidsstiftelse (tio fjällstugor och sex kuststugor).
Skärblacka:
2 miljoner. Stiftelsen Skärblacka Bruksstugan. Förvaltar tolv stugor.
Kvarnsveden:
1,3 miljoner. Stiftelsen Klippudden. Avkastningen går till olika arrangemang för brukets anställda.
Värö:
1,3 miljoner. Förutom att de ingår i södra-sfären förvaltar de också en skogsfastighet i stiftelsen Skåregärde.
Nymölla:
1,3 miljoner. Teknologie Doktor Marcus Wallenbergs stiftelse vid Stora Enso Nymölla AB. Stiftelsen har ingen egen fond utan pengar förs över årligen från verksamheten. Under exempelvis 2003 delades det ut 1,2 miljoner anställdas barn som studerar och 47 000 till äldre studerande vid bruket.
Mariestad:
1 miljon. Personalstiftelsen Katrinefors bruk förvaltar en stugby på Tjörn.
Vallvik:
980 000 kronor. Vallviks Bruks sociala fond. Delar ut pengar till föreningar på Vallvik.
Fiskeby:
800 000 kronor. Pengarna ligger i en personalstiftelse. Avkastningen riktad mot anställda, pensionärer och föreningslivet.
Örebro:
300 000 kronor. Disponent Björkmans personalstiftelse. Alla med sju års anställning kan söka stipendium om 1 000 kronor.
Djupafors:
200 000 kronor. Sydkraftsfonden. Understöd åt sjuka plus utbildningshjälp, semester etc.
Ställdalen:
130 000 kronor. Social fond som delade ut 55 000 kronor till föreningslivet under fjolåret.
Alfredshem.
Personalstiftelse. Förvaltar två stycken släpkärror till utlåning för de anställda på Domsjö fabriker.

Avtal 2020 Det senaste från avtalsrörelsen