”Vilka ges en röst och på vilkas bekostnad?”

Även om ryktet om demokratins död är kraftigt överdrivet är hoten i högsta grad hotfulla, skriver Alexandra Pascalidou.

”Värna asylrätten. Jobbinvand­ringen måste stramas åt.”

Helle Klein om hur generösa regler för arbetskraftsinvandring utnyttjas av kriminella.

Konkursen på JMS

Ola Sellert: Jag hade gjort samma sak igen

Varken den tidigare ägaren Stefan Mannfalk eller konkursförvaltaren Ola Sellert tycker att det finns fog den kritik som riktas mot dem. – Hade jag fått göra om handläggningen hade jag agerat på samma sätt i dag, säger Ola Sellert.

Ola Sellert tog som konkursförvaltare över tre tryckerier när ägaren Stefan Mannfalk begärde sitt bolag i konkurs. Enligt Sellert fanns möjligheten att lägga bud på JMS Mediasystem i konkursens inledningsskede, men inga stora köpare dök upp. I stället gjorde Mannfalk direkt klart att han ville köpa tillbaka enheterna i Vellinge.

Enligt lagen ska verksamhet annonseras ut innan den säljs tillbaka till den gamle ägaren, om inte förvaltaren kan visa på särskilda omständigheter. I det här fallet ägde Stefan Mannfalk lokalerna i Vellinge via ett annat bolag, och han ville inte hyra ut dem till någon annan än sig själv.

Ola Sellert säger att han försökte rädda Vellinges kunder, och ansåg det bäst att sälja snabbt. Dessutom gick maskinparken i Vellinge inte att flytta på en månad, den var för stor och tung. Och om inte lokalerna tömdes på en månad skulle Stefan Mannfalk i sin roll som hyresvärd kunna begära skadestånd av konkursboet. Därför sålde konkursförvaltaren snabbt Vellinge-verksamheterna till den gamle ägaren, för 10,1 miljoner kronor.

Hur uppfattade du den situationen, att Stefan Mannfalk inte ville hyra ut? 

– Ja, det är ju som det är, det kan jag ju uppfatta som jag vill. Men det är inte en helt ovanlig situation.

Då håller man lokalerna som gisslan. Är det vanligt att det är just den gamle ägaren gör så? 

– Ja, jag konstaterar att det förekommer i den här situationen och jag kan liksom inte tvinga en hyresvärd att godta en hyresgäst.

Du sa ju att det inte dök upp några andra spekulanter med tillräckligt stora finansiella muskler. Det finns intressenter som inte håller med, till exempel vice vd för Exaktaprinting som företrädde en stor intressent. Han säger att han inte fick information för att kunna lägga bud.

– Min uppfattning är att jag tog fram lager och inventarier så snabbt det stod i min makt men jag vet att där var viss eftersläpning när det gäller lagret i Helsingborg, jag har inte andra besked att ge än så.

Vi har alltså pratat med flera intressenter som säger: Vi bad om snabb information för att kunna lägga ett bud, men det gick inte att lägga något bud, för vi fick ingen som helst information. 

– Som jag har sagt till dig har jag tagit fram underlag så fort jag har kunnat för de spekulanter som fanns. Och när det gäller Vellinge så har jag hanterat saken som jag har gjort och längre än så kommer vi inte.

Kritiken från personalen i Helsingborg handlar delvis om att det inte ansågs viktigt att bevara kunderna i Helsingborg. Det drivet som fanns för Vellinge, fanns inte för Helsingborg. 

–Jag kan ju bara säga att jag gjorde på precis samma sätt. Där gjorde jag ju ett anbudsunderlag därför att där bedömde jag att där hade jag mer tid på mig.

Var det någon som hörde av sig före anbudsförfarandet? 

– Ja, det var väl ungefär som i Vellinge, det var ett antal som hörde av sig.

Var det så att när anbudet gick ut var kunderna borta? 

– Det fanns inte speciellt många kvar.

Ser du att du hade kunnat agera snabbare med Helsingborg för att behålla kunderna? 

– Nej. Jag kan inte se att jag kunde ha hanterat det på något annat sätt, och det gäller hanteringen i Vellinge så väl som i Helsingborg.

Angående Stefan Mannfalks roll i konkursboet, säger Ola Sellert att Stefan Mannfalk satt på ovanligt många av bolagets beslutsprocesser. Därför var Ola Sellert beroende av att rådfråga honom när det gällde viktiga delar.

Men även efter att Stefan Mannfalk hade köpt tillbaka Vellingetryckerierna fortsatte han att arbeta med Helsingborgsenheten, en verksamhet som då blivit en konkurrent till hans eget bolag.

Personalen i Helsingborg är kritiska, de upplevde att Stefan Mannfalk fortsatte vara chef i konkursboet. Enligt dem skulle plötsligt allt gå genom honom.

– Alltså det får ju stå för dem. Det fanns driftsfrågor där jag enligt min uppfattning var tvungen att stämma av med Mannfalk och hans medarbetare i Vellinge.

Ser du någon risk med att Stefan Mannfalk, när han har tagit över Vellinge, hjälper konkursförvaltningen med samordning och planering i Helsingborg, när Helsingborg är en konkurrent till honom? 

– Det är möjligt att det fanns en risk. Jag kan dock inte se hur jag skulle kunna eliminera den risken.

Men ser du problem med att Stefan Mannfalk, när han hade gått in som ägare av Vellinge, var med och hjälpte till att planera och samordna driften i Helsingborg? 

– Min uppfattning är ju att han inte var med och hjälpte till att samordna. Utan jag gjorde vad jag skulle för att hantera det på ett opartiskt och korrekt sätt. Men som jag sa så var jag beroende av att i vissa frågor ha kontakt även med personalen i Vellinge.

I ett e-postmeddelande den 30 juli, dagen efter att Stefan Mannfalk har tagit över Vellinge, skriver konkursförvaltningen: ”Stefan Mannfalk hjälper oss (dvs konkursboet) även fortsättningsvis med att planera och samordna driften i Helsingborg. Jag vore därför tacksam om du samarbetade med honom och höll honom underrättad om hur produktionen fortskrider samt översänder honom planeringslistor och dylikt.” Men din uppfattning är att han inte var med och samordnade? 

– Min uppfattning är att då hade, för det första, inte en konkurrenssituation uppstått. Du ska också ha klart för dig att mitt syfte med att driva verksamheten vidare efter den 30 juli var faktiskt att ge personalen och andra spekulanter möjlighet att lägga bud på verksamheten. Jag har inget dolt syfte, jag har en uppgift som konkursförvaltare och den har jag skött.

Ola Sellert kan inte minnas huruvida det tog två veckor innan lager och andra tillgångar inventerades i Helsingborg. På frågan om han kan undersöka saken har han svarat att han inte ser någon anledning att göra det. Ola Sellert säger också att han har gjort vad han har kunnat för att utreda försvunnen egendom.

Ola Sellert vill inte kommentera brevet där han hotar att kräva personalgruppen i Helsingborg på skadestånd, på annat sätt än att det fanns goda skäl för honom att skicka brevet. Han säger att han inte minns huruvida han har informerat Stefan Mannfalk om brevet. Angående att gruppen i Helsingborg inte fick lägga bud på förbrukningsmaterial säger Sellert att det inte finns någon rättighet att vara med och bjuda i en konkurs, utan han gör en samlad bedömning är det gäller avveckling av tillgångarna. Det mesta av tillgångarna såldes dessutom på auktion där alla hade möjlighet att bjuda.

Personalgruppen i Helsingborg anser att deras försök att överta verksamheten stördes av att de under hela processen försågs med felaktig information om vad ur konkursboet som gick att köpa, och vad som var leasad egendom. Ola Sellert säger att det fanns stora svårigheter att reda ut vem som ägde egendomen i Helsingborg. Det är Stefan Mannfalks skyldighet att lämna sådan information till konkursboet. Ola Sellert tycker ändå att Stefan Mannfalk har skött sina skyldigheter.

Men om Stefan Mannfalk inte lämnade redig information om vad som var ägt och leasat till dig, då har han inte skött sina åtaganden, trots allt?

– Så vill jag inte uttrycka mig.

Är det något agerande från Stefan Mannfalk som du tycker har varit tveksamt genom den här konkursen? 

– Jag kommer att redovisa de förhållanden som jag tycker är värda att påvisa i en förvaltarberättelse. I den skyldighet jag har ingår bland annat att redovisa hur bokföring har skötts, om man har drivit verksamheten på obestånd. Om man har gjort några transaktioner, gynnat sig själv, begått något brott, då ingår det i min skyldighet att i så fall underrätta en åklagare. Jag har också, för att undanröja alla tvivel om partiskhet, anlitat en extern revisor för att granska bolagets bokföring.

Ola Sellert har fått anstånd till den 12 april med att lämna in sin förvaltarberättelse.

Den tidigare ägaren Stefan Mannfalk svarar på kritiken per e-post. Han skriver att han självklart ville hyra ut lokalerna i Vellinge, men att den enda realistiska lösningen var att han själv tog över. Det stämmer att personalen i Helsingborg skötte sig mer eller mindre själva innan konkursen, men Stefan Mannfalk håller inte med om att han agerade chef efter konkursen. Tvärtom fattades alla beslut av konkursförvaltningen.

Stefan Mannfalk informerades om brevet där Ola Sellert hotar personalgruppen i Helsingborg på skadestånd. Det var ”troligen Ola Sellert” som informerade honom, skriver han.

Personalens upplevelse av att Stefan Mannfalk arbetade för att lyfta Vellingedelen och stänga Helsingborg besvarar han:

”Om de uppfattat situationen som du beskriver är det en ren missuppfattning. Jag saknade finansiella muskler att dra igång hela verksamheten igen och var tvungen att avstå ifrån Helsingborg då det projektet helt enkelt översteg min finansiella förmåga.”

Det stämmer att Stefan Mannfalk har flyttat utrustning från Helsingborg både kort innan och under konkursen. Han skriver att detta dels handlar om omflyttningar för att öka produktiviteten, dels omflyttning som skett på leasegivares initiativ, och med konkursförvaltningens goda minne.

Stefan Mannfalk instämmer i att det var komplicerat att reda ut om utrustning i Helsingborg var leasad eller ägd av konkursboet. Inventarieförteckningen i en så pass omfattande verksamhet som Helsingborg är mycket lång, att gå igenom den var tidskrävande, skriver han.

”Jag hjälpte konkursförvaltningen att reda ut situationen så snabbt det bara gick.”

Läs mer:


at@da.se

Läs mer på samma tema:

De anställda som ville ta över konkursade JMS i Helsingborg (se granskningen på da.se) känner sig motarbetade av både sin förre chef och konkursförvaltaren.  Foto: Stefan Lindblom

"Facken måste utnyttja sitt inflytande vid konkurser"

Debatt"Dagens Arbete och SvD skriver den 17 mars om den svenska konkurslagstiftningens brister. I stället för det liggande förslaget att kronofogden får huvudansvaret för konkurserna vill jag föreslå en auktorisation av konkursförvaltare", skriver Tuve Skånberg, riksdagsledamot för KD, på DA Debatt.

Ändra konkurslagen!

LedareDagens Arbete skriver berättelsen om konkursen av JMS tryckeri i Helsingborg, en konkurs tidningen själv blev inblandad i sommaren 2013. DA var då kund till JMS och stod plötsligt utan tryckeri. I storyn om JMS finns en del märkligheter som framförallt handlar om konkursförvaltarens samarbete med tryckeriägaren som försatte bolaget i konkurs.

Experter sågar lagstiftningen

Den svenska konkurslagstiftningen fungerar inte. Det är 
experterna Dagens Arbete och Svenska Dagbladet talat 
med överens om.

Vi behöver ha auktoriserade konkursförvaltare

Debatt"Dagens Arbete och SvD skriver den 17 mars om den svenska konkurslagstiftningens brister. I stället för det liggande förslaget att kronofogden får huvudansvaret för konkurserna vill jag föreslå en auktorisation av konkursförvaltare", skriver Tuve Skånberg, riksdagsledamot för KD, som därmed är först ut på den nya satsningen DA Debatt.

Anställda tar över gamla JMS

Koncernen JMS gick i konkurs och framtiden såg mörk ut för de knappt hundra anställda på tryckeriet i Helsingborg. Då föddes en vågad idé. Nu tar de över en del av sin gamla arbetsplats.

Läs mer från Dagens Arbete:

"På en dag hinner jag köra 100–120 plåtar"

Det här gör jag Olof Andersson är prepressoperatör på Printagon i Helsingborg.

Tryckeriernas momshärva

De kan ta över Sörmlands Grafiska

Svenska V-Tab, danska Stibo Graphic och norska Ålgård Offset är intresserade av Sörmlands Grafiska, erfar Dagens Arbete. I morgon går anbudstiden ut.

1

Sluta snusa

Foto: TT NYHETSBYRÅN

Tre löften – och ett rop på hjälp

NyårslöftetSluta snusa! Träna! Lära sig något nytt! Har ni sagt det förut? Det har vår reporter Anna Tiberg också. Därför har hon nu ett nytt sätt att närma sig nyårslöftet.

Lättad IF Metallare fick behålla jobbet

ArbetsrättDen arbetsskadade mannen sades upp från Plastal. Företaget ansåg att han inte tog rehabiliteringen på allvar. Men Arbetsdomstolen underkänner argumentet.

Polska arbetare fick svartlut över sig

Pappers och arbetsgivaren Billerud Korsnäs utreder olyckan i fredags tillsammans. Då fick tre polska arbetare frätande svartlut över sig.

Foto: MARIA STEÉN, ØYVIND LUND och PETER HAMBERG

När kärleken slår till

DilemmatEn arbetskamrat har slutat äta. En annan svarar knappt på tilltal. Sömnbristen blänker i deras ögon och på rasten är båda försvunna. Vad i fridens namn händer? Svaret stavas kärlek. Vi bad tre experter resonera om det fina och svåra med relationer på jobbet.

Från roadracingförare till rullstolsbyggare. Jalle Jungnell, Jonas Persson och Martin Ekberg fixar med en rullstolsprototyp som ska visas på en mässa i Tyskland.  Foto: MAGNUS BERGSTRÖM

Ett ekonomiskt idiotprojekt i människans tjänst

Jalle Jungnell är så långt från kvartals­kapitalist man kan komma. Så tillverkar han också sina egna ben. Det här är berättelsen om roadracingkillen som krossade ryggen. Och aldrig slutade att drömma.

Afa: Vi har snarare blivit mer generösa

Afa svararFörsäkringsbolaget Afa håller inte med om att man blivit snålare i bedömningen av vad som är en olycka på jobbet. Snarare tvärtom. Varför Peter och de andra inte fått olycksfallen godkända får vi inga svar på, eftersom Afa inte diskuterar enskilda fall.

Höger, vänster eller mittemellan? Vår genomgång visar att blockpolitiken inte alltid är så tydlig när riksdagen röstar om frågor som rör arbetet. Foto: TT

Så röstade partierna om arbetslivet

Val 2014Politiker pratar gärna om allt fint de tänker göra. Men vad har de uträttat hittills? Vi kollade hur partierna röstat om frågor som rör ditt arbetsliv.

Foto: MARCUS DERLAND

Ali fick rätt – behöver inte betala för kostym

DomTingsrätten dömde till det ensamkommande flyktingbarnets fördel. Ali var inte skyldig sin arbetsgivare pengar efter att han på ledig tid hade sytt sig en kostym i mannens skrädderi.

Sågverksarbetare fick rätt

Fackförbundet GS stämde SCA-ägda Tunadalssågen för att felaktigt ha sagt upp en arbetare. Enligt företaget hade mannen fuskat med tidrapporteringen. Nu har GS och SCA träffat en förlikning som innebär att han får behålla sitt jobb.

Tingsrätten säger nej till Nevs

Det blir ingen rekonstruktion av biltillverkaren Nevs. Tingsrätten i Vänersborg anser att Nevs underlag är alltför vagt.

"Det är illavarslande signaler"

Signalerna påminner för mycket om gamla Saabtiden. Det är illavarslande, säger Leif Håkansson, ombudsman på IF Metall Norra Älvsborg.

Bilder inifrån Saab-fabriken i Trollhättan, numera Nevs, som nu begärs i konkurs. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN/TT

Nevs begärs i konkurs

Biltillverkaren Nevs med 600 anställda i Trollhättan begärs i konkurs.

Illustration: JENNY LUCANDER

Astra gjorde upp med avskedad montör

Vad hände sen? Enligt facket och arbetskamraterna var det allmänt känt att man kunde ta paus när produktionen rullade. Ändå fick kvinnan sparken från Astra Zeneca i Södertälje. Facket stämde företaget men rättegången har ställts in. Kvinnan och Astra träffade en uppgörelse.

Han fick rätt mot Afa utan fackets hjälp

Den som blir oense med facket står ensam. Det har Jarl Luthander i Årjäng fått erfara. Efter en skada på jobbet har han utkämpat en segdragen kamp mot både försäkringsbolaget Afa och facket för att få de pengar han tycker sig ha rätt till.

Foto: SOFIA ERNEROT och MAJA BRAND

Samma problem – olika lösningar

Val 2014Båda vet hur det är att gå arbetslös. De avskyr pratet om arbetslinjen. Är skeptiska mot bemanningsföretag och vinster i välfärd. Trots att de tillhör olika generationer är de lika i väldigt mycket, Gustaf och Johnny. Men på en punkt skiljer de sig åt: Synen på Sverigedemokraterna.

7 av 10 skogsarbetsgivare får underkänt

ArbetsmiljöDe flesta skogsföretag är små och verkar under hård ekonomisk press. Det är en stor anledning till att så många skadas på jobb i skogen, konstaterar Arbetsmiljöverket i en ny rapport.

Dagens Arbetes ägare säger nej till mediehus

Dagens Arbete kommer inte att bli en del av LO:s nya mediehus. Tidningens ägare ser fler frågetecken än fördelar i den utredning som har presenterats.

Foto: FREDRIK PERSSON

IF Metall stämmer Astra – igen

IF Metall stämmer åter igen Astra Zeneca inför Arbetsdomstolen. En anställd har inte fått de belöningspengar han lovats. Trots att facket tidigare vunnit i domstol vägrar Astra Zeneca fortfarande att öppna plånboken.

Foto: TT Nyhetsbyrån

Lång färd innan riset når fram

Var kommer påskriset i affären i från? Dagens Arbete spårade risets väg från Coop och hamnade på granodlingar utanför Hässleholm.

Stora Enso anklagas i markkonflikt

Experter anklagar Stora Enso för att lägga beslag på land som är tänkt till småjordbrukare i Brasilien, skriver SvD Näringsliv i dag.

Hovrätten fäller för dödsolycka

domEn 61-årig man dog under nattskiftet på SSAB i Oxelösund år 2010. Nu fäller hovrätten företaget Foria AB och en platschef för arbetsmiljöbrott.

”Man gillar ju sin arbetsplats”. Susanna Möller tvekade inte att gå med i 36-mannagruppen. ”Vi hade kunskapen, det fanns maskiner och lokaler, det var bara att köra”, säger Micke Knutsson. Foto: STEFAN LINDBLOM

”Det är något allvarligt fel med systemet”

Sömnlösa nätter och tömda sparkonton. De anställda som ville ta över konkursade JMS i Helsingborg känner sig motarbetade av både sin förre chef och konkursförvaltaren. ”De hade bestämt sig för att vi skulle bort”, säger Bassam Mahmoud, produktionschef.

Konkurser vi minns

Det är inte bara anställda och fordringsägare som drabbas hårt av konkurser. Ibland kan ett företag dra med sig en hel bransch i fallet. Läs om konkurser vi minns.

Foto: JOHANN SELLES

Tillfälligt tillbaka efter konkursen

LesseboHjulen rullar på Lessebo bruk igen. Men de hundra anställda som fick jobben tillbaka efter senaste konkursen är bara anställda till den 31 mars. – Under tiden ska vi förhandla om en ny organisation, det hann vi inte med innan uppstarten, säger Pappers avdelningsordförande Lars Turunen.

Villalivs beslut ger hopp åt 36-mannagruppen som vill rädda sin arbetsplats. Susanna Möller jobbar på bokbinderiet. Foto: Stefan Lindblom

Villaliv ger framtidstro i Helsingborg

Efter konkursenNär JMS i Helsingborg begärdes i konkurs gick 36 anställda ihop för att rädda jobben. Nu har de kommit en bit på väg. Med magasinet Villaliv får det nya bolaget Printagon Graphics sin första riktigt stora kund.

”Ingen lyssnar om man inte har kallingar”

För mycket ”hen” och för lite lön? SVT:s programserie Fittstim har eldat på diskussionen om vad som är feminism. Vi frågade några av Dagens Arbetes läsare hur jämställdhetsdebatten borde se ut.

Hämta mer

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.