Industriarbetarnas tidning

Dammfritt räddar lungorna

30 mars, 2016

Skrivet av

Kan ge allvarliga lungproblem

Höga halter av mögeldamm i luft- en kan orsaka influensaliknande symtom efter cirka fyra till åtta timmar. Hosta, ibland hög feber, frossa, muskelvärk och huvudvärk. Symtomen försvinner efter en till tre dagar.

Exponering för mögeldamm under lång tid kan ge kroniska lungproblem – allergisk alveolit. Vanliga symtom är andnöd, hosta och viktnedgång, men även trötthet och ibland feber och frossa.

Allergisk alveolit är en kronisk inflammation i lungan som gör det svårare för kroppen att transportera syre från lungorna ut i kroppen.

Inflammationen gör också att lungans volym minskar. Det blir svårt att få i sig tillräckligt med luft. Den som har drabbats får inte utsättas för mögel.

Sjukdomen har många namn beroende på i vilken miljö den uppkommit  – justerverkssjuka i sågverk, lantbrukarlunga inom lantbruket.

Damm från fåglars vingar (även burfåglar hemma) kan också orsaka allergisk alveolit.

Så hålls möglet borta

Allmänt:

Virke med synligt mögel bör aldrig tas in på en arbetsplats.
Om det ändå sker ska andningsskydd med P2-filter användas eller tryckluftsmatat andningsskydd. Byt filter ofta, tänk på att skägg kan ge dålig passform. Även överdragskläder kan behövas.

Sanera lokalen efteråt. Då får ingen verksamhet pågå i lokalen.

Städa dagligen så att spån och damm inte blir liggande. Undvik torrsopning och tryckluft. Använd centraldammsugare eller dammsugare med Hepa- eller Ultra-filter.

Köp inte mögligt virke. Skydda torkat virke mot fukt. Utomhus bör virke placeras under tak och minst 40 centimeter ovan mark.

På sågverk:

Korta lagringstider för timmer, särskilt för fura som möglar snabbare.

Såga inte mer än det finns torkkapacitet till.
Töm hela virkesfacken regelbundet.

Sortera genast bort mögelangripet virke så att friskt virke inte angrips.

Förvara strö torrt, använd inte mögelangripet strö.

Korta tiden för mellanlagring före tork, särskilt under sommarperioden då mögel trivs som bäst.

Torktemperaturen bör så snabbt som möjligt upp till 60 grader för att hindra tillväxt av mögel.

Luften måste kunna cirkulera genom virkespaketen i torken. Överbelasta inte.

Ett lågimpulsdon där undertempererad ren luft får strömma ner över operatörens arbetsplats m´inskar luftföroreningarna.

Mögel i skogen

Grot (grenar, ris och toppar) som legat länge i skogen är ofta kraftigt mögelangripet.

Vid hanteringen virvlar trämöglet upp i luften. Högar som ska ligga kvar i skogen bör täckas så att luft kommer in från sidorna. Arbetsfordonets hytt ska ha ett fungerande
filtersystem och filtret ska kontrolleras regelbundet. Se till att tätningslister kring dörrar
och fönster är hela.

Källa: Broschyr ADI 573 från Arbetsmiljöverket

Mätning av mögelhalter

Det går att mäta halten mögelsporer i luften, men det finns inget gränsvärde. Halterna i luften kan också variera kraftigt.

Halten mögelsporer utomhus varierar under året mellan 100 och 10 oo sporer per kubikmeter luft.

Är halten högre än 1 miljon mögelsporer per kubikmeter luft kan det medverka till hälsoproblem.

Vid halter på 10 miljoner eller högre finns risk för allergisk alveolit. Halter över 100 miljoner anses vara så riskfullt att arbetsmiljön ska åtgärdas direkt.

Källa: Arbetsmiljöverkets rapport 2004:6

Torrhosta, feber, muskelvärk eller andfåddhet. Mögelsporer i luften kan göra dig allvarligt sjuk, i värsta fall för resten av livet. Med bra rutiner och nya maskiner har Setras sågverk i Björklinge minskat riskerna.

Kapaciteten har ökat och det öronbedövande slamret har dämpats.

Sedan Setras sågverk norr om Uppsala investerade i en trimmer på justerverket har det mesta blivit bättre. Även luften.

– Det är mycket mindre damm nu jämfört med förut, säger Hasse Åsén, arbetande förman.

– Förut hade vi tre olika kapar, nu samlas virket och kapas på ett och samma ställe. Vi har färre ställen som det yr damm ifrån, säger skyddsombudet Eva Lindqvist.
I trimmern sitter totalt 18 sågklingor, men de syns inte. De är täckta av en kåpa, och ett utsug tar hand om spån och damm direkt. Med mindre trädamm i lokalen minskar risken för att mögel ska få fäste och göra de anställda sjuka.

”Vi städar varje dag. En timme per skift läggs på städning.”

Den som andas in höga halter av mögelsporer kan efter fyra till åtta timmar drabbas av något som känns som en influensa. Feber och frossa, muskelvärk och ibland hosta och huvudvärk är vanliga symtom. De försvinner på några dagar. Personer som under lång tid utsätts för förhöjda halter av mögelsporer kan utveckla en allvarlig lungsjukdom som kallas allergisk alveolit, ibland kallad sågverkssjuka eller justerverkssjuka. Symtomen kommer smygande – andfåddhet, hosta, trötthet, viktminskning och ofta även feber.

Huvudskyddsombudet på Setras såg, Göran Svensson, kan inte minnas att någon arbetskamrat har drabbats av allergisk alveolit. Inte heller att någon skulle ha stannat hemma på grund av feberfrossa och rethosta.

Med den nya trimmern på justerverket är risken ännu mindre, men det är ändå viktigt att alla har kunskap om hur farligt mögel kan vara och varför de har vissa rutiner på sågen.

– Kommer det någon ny finns en handlingsplan för introduktion och de får gå med en fadder första tiden för att lära sig alla rutiner, säger Göran Svensson.

Virket ska till exempel lagras tillräckligt glest och i torken är det markerat var virket placeras så att luft kan strömma igenom överallt ordentligt.

Om någon på sågen upptäcker virke som är svartprickigt av mögel ska de veta vem de genast ska larma. Virkesmätarna tar aldrig in timmer som har angripits av svamp och timret som kommer till sågen bör aldrig ha legat längre än två veckor i skogen.

– Vi städar varje dag också. En timme per skift läggs på städning, tillägger Hasse Åsén.
Investeringen i justerverket har dessutom ökat sågens kapacitet och virket omsätts snabbare, vilket minskar risken för mögelangrepp. Bark och spån blir heller aldrig liggande eftersom barken eldas upp för att värma torkarna och spånet hämtas varje dag till värmeverket.

”Ju längre tid man utsätts för möglet desto större är risken för att lungornas funktion blir nedsatt.”

Mögel – det finns i tusentals varianter och sprider sig med sporer som ständigt virvlar runt i luften. De är tåliga överlevare som kan vänta länge på rätt förutsättningar att snabbt växa till nytt mögel som sprider ännu fler sporer. De trivs bland annat på trä, i flis och spån eller säd, halm och hö. Om de tillåts växa och föröka sig kan de orsaka stor skada i lungorna.

Vid varje andetag följer sporer med ner i luftstrupen, sugs vidare in i luftrören och sprider sig ända ut i de mikroskopiskt små lungblåsorna som kallas alveoler.

Det är där, runt lungblåsorna, som kroppens allra finaste blodkärl slingrar sig och gör ett livsviktigt jobb – de ser till att syret i lungorna transporteras ut i kroppen.

Om stora mängder mögelsporer dras in i lungorna reagerar kroppen med försvar – en inflammatorisk reaktion. Vita blodkroppar rör sig mot lungorna för att äta upp inkräktarna. Vävnaden i lungorna svullnar och rodnar – den blir inflammerad. När kroppens försvar har gjort sitt kan lungvävnaden repareras, men om skadan inte kan läka helt bildas ärr i till exempel lungblåsorna.

Den som drabbas av hastig feberfrossa och hosta har just en inflammation i lungvävnaden som ofta läker på några dagar. Den som utvecklar allergisk alveolit har fått en kronisk inflammation som tar lång tid att läka. Då störs syreöverföringen mellan lungblåsorna och blodet, och hela lungans volym minskar – det blir svårt att få i sig tillräckligt med luft.

Professor Anna Rask-Andersen på Arbets- och miljömedicin i Uppsala har forskat om bland annat allergisk alveolit i många år. Hennes undersökningar visar att det är få som drabbas av allergisk alveolit, men att feberattacker är vanligare.

– En feberattack är inte samma sak som allergisk alveolit, och det har sagts att man blir helt återställd efteråt. Men vi forskar på det just nu och de preliminära resultaten visar att det kan finnas en ökad risk att utveckla astma, men vi är inte säkra än.

Varför vissa människor utvecklar allergisk alveolit medan andra klarar sig vet man inte.
För att ha en chans att bli bättre kan den som har drabbats inte fortsätta att utsättas för mögel.

– Man kan bli fri från besvären, men ju längre tid man utsätts för möglet desto större är risken för att lungornas funktion blir kroniskt nedsatt, säger Anna Rask-Andersen.

 

Så skadas dina lungor av arbete

Klicka på bilden för att se hur lungorna tar stryk av mögelsporer, stendamm och asbest.

KOL

KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM.Börjar oftast som kronisk bronkit med slemhosta. Först när lungblåsorna förstörs blir sjukdomen farlig. 

En av tolv vuxna svenskar beräknas ha KOL. De flesta har en lindrig form av sjukdomen, och bara var femte är diagnostiserad. KOL är en inflammatorisk sjukdom i luftvägar och lungor. 

Omkring 2 800 svenskar dör varje år i lungsjukdomen, som har ett långsamt förlopp.

75 000–105 000 svenskar drabbas av KOL till följd av jobbet.

 

Astma

är en sjukdom i luftvägarna. Orsaken är en inflammation i luftrören. Slemhinnorna blir förtjockade och överkänsliga för olika retningar som rök och stark doft.

En av fem vuxna svenskar med astma har fått sjukdomen från jobbet. Orsaken är ofta damm, mögel, lösningsmedel och andra ämnen i luften på arbetsplatsen.

Kopplingen mellan astma och arbetsmiljö var länge okänd. Men forskning har under senare år visat på tydliga samband.

Symtomen är andnöd, hosta och pip. Omkring hälften av dem som fått astma av jobbet blir aldrig av med besvären.

Läs mer: 


lungor-rebeccaHostade grönt slem i ett år

Rebecka fick hosta, feber och frossa. "Segdragen förkylning" sa läkarna. Först efter ett år fick hon hjälp genom företagshälsovården.

Stendammslunga

Silikos. Kvarts kan tränga ner i lungblåsorna och kapslas in. De minsta partiklarna är så små att de inte syns med blotta ögat. De är farligast. Kroppen kan inte göra sig av med dem. På sikt minskar lungornas volym och man får svårare att andas. Belastningen på hjärtat ökar också.

Mer än 6 000 gruvarbetare i Kina dör av stendamm och koldamm
i lungorna varje år. Vid massiv exponering kan människor så unga som tjugo år dö i sjukdomen.

I Sverige har de flesta sjuka jobbat med bearbetning av berg, i stenindustrin eller i gruvor, en del på gjuterier. Silikos får man efter att ha andats in kvarts. De flesta som avlider i Sverige är över 70 år.

Läs mer:

Stendammet skördar nya offerlungor-silikos-Sven

Läkartidningen: Allvarlig silikos finns ännu i Sverige

 

Lungsäckscancer

Mesoteliom. Hundra människor dör varje år i Sverige av mesoteliom som växer utanpå lungan, i lungsäcken. DA:s mätningar visar att det finns asbest i svenska gruvor. Byggarbetare kan få i sig asbestdamm vid renoveringar.

Trots att asbest är totalförbjudet sedan 1982 minskar inte cancerfallen, visar en granskning Dagens Arbete gjorde i somras.

 

Sågverkssjuka

Allergisk alveolit.
Sjukdomen har många namn:
Sågverkssjuka, fliseldarsjuka, justerverkssjuka, tröskdammslunga.

Det är svårt att ställa diagnos. Akut feber fyra till åtta timmar efter jobbet, trötthet, andnöd, hosta och frossa är symtomen. Vid upprepade attacker kan allergisk alveolit ge bestående lungfibros.

Allergisk alveolit orsakas av biologiskt damm, såsom mögelsporer. De små partiklarna tränger in i lungblåsorna (alveolerna) och där uppstår en allergisk reaktion.

lungor-sagverk3Läs mer: 

Trämöglet som förgiftar

Lungcancer

Den vanligaste arbetsrelaterade cancertypen. Lågt räknat dör 200 svenska män per år i lungcancer till följd av jobbet. Men flera forskare hävdar att det kan röra sig om 500 dödsfall bland män per år.

Mellan 30 och 80 kvinnor dör av arbetsorsakad lungcancer varje år.

 

Kommentera

Håll dig till ämnet och håll en god ton. Det kan dröja en stund innan din kommentar publiceras. Dela gärna artikeln så kan fler delta i debatten! E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Du kanske också vill läsa…

”Vi är några få kvar i landet som har kunskapen”

”Vi är några få kvar i landet som har kunskapen”

GS-fackets Peter Lindström har mött många sågverksarbetare som valsat runt i sjukvården i åratal för att kunskapen om trämögel gått förlorad.

Han har full koll på nanohotet

Han har full koll på nanohotet

Thomas Timan borrar i material till flygplan. Förut var partiklarna överallt i rummet. Men som skyddsombud fick han Atlas Copco att bygga bort riskerna.

Schystare säkerhet på sågen

Schystare säkerhet på sågen

Iaktta och prata – utan pekpinnar. Så hjälper anställda på SCA:s sågverk i Rundvik varandra att välja säkra beteenden framför osäkra.

”Vi måste satsa på att hålla alla friska”

”Vi måste satsa på att hålla alla friska”

Indexator Rotator Systems i Vindeln är bäst i Sverige på säker kemikaliehantering. Nu prisas de för sitt jobb med skärvätskor.

Så sköter du skärvätskan

Överallt i verkstadsindustrin används skärvätskor. Av dimman som skapas kan luftvägarna ta stryk. Men det finns sätt att skydda sig. DA guidar dig fram till de bästa råden.

Sjuk av skärvätskor

Sjuk av skärvätskor

I Sverige diskuteras knappt hälsoriskerna med skärvätskor.
Symtomen medicineras bort medan den skadliga luften blir kvar. Nu kan Dagens Arbete visa att det faktiskt finns lösningar.

Stendammet skördar nya offer

Stendammet skördar nya offer

Kunskapen föll i glömska. Därför kom en av våra äldsta yrkessjukdomar tillbaka.

”Förkylningen” som aldrig gav med sig

”Förkylningen” som aldrig gav med sig

Rebecka bytte avdelning och hamnade i en dimma av skärvätska och polerolja. Hon fick hosta, feber och frossa, det blev tungt att andas. Läkaren sade förkylning, det var något helt annat.

Så skadas dina lungor av ditt arbete

Så skadas dina lungor av ditt arbete

Få läkare tänker på arbetsmiljön som hälsobov. Dagens Arbetes och Läkartidningens gemensamma granskning visar på stora kunskapsluckor.

Nu möts de för att prata om olyckan

Nu möts de för att prata om olyckan

Åren har gått. Marcus Bolin möter Thomas Sedig nära bruket där de jobbade. Kvar finns olyckorna. Och tystnaden. ” Vi pratade aldrig om vitluten. Efteråt. Att jag var så jävla klantig och drog på tryckluften i kalksläckaren.”

Avtal 2023

Irene Wennemo: Höjda chefslöner försvårar avtalsrörelsen

Irene Wennemo: Höjda chefslöner försvårar avtalsrörelsen

Om de allra högsta cheferna får kraftigt höjda ersättningar under avtalsrörelsen blir det svårare för parterna att komma överens, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

Därför är avtalsrörelsen laddad som ingen annan

Därför är avtalsrörelsen laddad som ingen annan

Priserna stiger och ibland handlar det bara om att lönen ska räcka månaden ut. Kommer förhandlarna att ta hänsyn till det, undrar Dagens Arbetes reporter Anna Julius.

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen kräver 2,0 procent

Teknikföretagen vill se en löneökning på 2,0 procent. De föreslår ett engångsbelopp enligt tysk modell om 3000 kronor. De vill även öka företagens makt över arbetstiden.

”Låt protester bli årets julklapp till ledningen”

”Låt protester bli årets julklapp till ledningen”

När våra företrädare lämnar oss med svältlöner så måste vi ta saken i våra egna händer och protestera, som resten av världen gör, skriver sex IF Metall-medlemmar.

Pappers säger ja till 4,4 procent

Pappers säger ja till 4,4 procent

Pappers ställer sig bakom LO-samordningen. Det blev klart under förbundsmötet i Uddevalla på söndagen. ”Det känns bra!”, säger Pappers förbundsordförande Pontus Georgsson.

GS säger ja till avtalskrav

GS säger ja till avtalskrav

GS ställer sig bakom de framlagda kraven inför kommande avtalsrörelse.

IF Metalls avtalsråd sa ja till plattformen

IF Metalls avtalsråd sa ja till plattformen

Många tyckte att avtalskraven var för låga men IF Metalls avtalsråd röstade ändå ja till att vara med i Facken inom industrins och LO:s plattformar. 

Vilse i avtalsspråket?

Vilse i avtalsspråket?

Dagens Arbete hjälper dig att förstå de vanligaste orden som har med dina villkor att göra.

Intern kritik i IF Metall: Fick veta budet för sent

Intern kritik i IF Metall: Fick veta budet för sent

Många förtroendevalda blev tagna på sängen av fackens bud på 4,4 procent. Lars Ask, klubbordförande på Volvos Verkstadsklubb i Skövde, tycker att de borde fått veta budet i förväg.

”Nu tar vi lönekampen till IF Metalls kongress”

”Nu tar vi lönekampen till IF Metalls kongress”

Vi gick ner i lön vid krisen 2008, och lät oss permitteras under pandemin, samtidigt som företagen tog ut jättevinster. Vi måste visa ledamöterna på IF Metalls kongress att vi inte tänker nöja oss med luft i plånboken, skriver IF Metall-medlemmen Andreas Köhler.

Arbetsgivarna: Kraven är för höga

Arbetsgivarna: Kraven är för höga

Varken Industriarbetsgivarna eller Trä- och möbelföretagen tycker att Facken inom industrins lönekrav är rimliga. ”Vi betraktar världen ur olika perspektiv.”