”Jag läser på om dinosaurierna igen. Hur blev det så fel?”

Sågverksarbetaren och musikern Stefan Eriksson om hur blixtsnabbt vi människor lyckats förstöra så mycket omkring oss.

”Ett ohållbart arbetsliv visar sig vara samhällsfarligt”

Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete.

Så vill partierna lösa energifrågan

1. Hur vill ert parti säkra industrins energibehov? 2. Ska kärnkraften vara kvar eller avvecklas?

Moderaterna
1. Vi vill att Sveriges energipolitik ska stå på tre ben, med vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi. Vi tar ansvar för jobben genom Alliansens energiöverenskommelse, som gör att utbyggnad av både förnybar energi och förnyelse av befintlig kärnkraft kan ske.

2. Kärnkraften står för cirka 40 procent av vår elproduktion och är ett viktigt komplement till vatten- och vindkraft. För att värna jobben i svensk industri är det viktigt att kärnkraften finns kvar och inte utsätts för en snabbavveckling.

Folkpartiet
1. Genom att satsa på både kärnkraft och förnybart, så att Sverige har stabil och trygg försörjning med koldioxidneutral el också i framtiden. Ska Sverige klara av att möta klimathotet och samtidigt värna energiförsörjningen, ge industrin bästa förutsättningar så att jobben och välfärden kan tryggas, behöver vi så småningom ersätta dagens kärnkraftverk med nya.

2. Kärnkraften ska vara kvar. Folkpartiet vill inte avveckla någon/några reaktorer utan de ska användas i hela sin livslängd. Kärnkraften står för nästan hälften av Sveriges elproduktion och är en mycket viktig anledning till Sveriges låga utsläpp av växthusgaser. Alliansen har kommit överens om att de tio reaktorer som nu är i drift kan komma att ersättas av tio nya reaktorer på de platser där de finns i dag.

Centerpartiet
1. Vår energipolitik ska främja ett hållbart energisystem, samtidigt som vi värnar konkurrenskraften och stärker vår försörjningstrygghet.
I dag är mer än hälften av vår energiförsörjning, och runt 60 procent av all vår el, förnybar. Genom att bygga samman vårt energisystem med andra länder kan vi exportera när vi har ett överskott, importera när vi behöver det och bidra till att andra länder kan minska sin klimatpåverkan. Mer förnybart och smartare och effektivare energianvändning är de viktigaste energivägarna mot framtiden.

2. Vi vill att Sverige inom en generation ska vara ett samhälle med 100 procent förnybar energi. Vi vill använda energikällor som är bra för klimatet, men som inte orsakar de miljöproblem som är förknippade med kärnkraften – uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar. I Alliansregeringens energiöverenskommelse har vi kommit överens om att inga subventioner får ges till kärnkraft och att vi inte ska ha fler reaktorer.

Kristdemokraterna
1. Vi kan inte bortse från kärnkraften som en i huvudsak koldioxid­­-
neutral energikälla. Vattenkraften spelar en avgörande roll för stabiliteten i elsystemet och möjligheten att etablera förnybar el och ska inte vara föremål för en generell omprövning.
    Reglerna för subventioner till vindkraft och biokraft ska ligga fast till 2020, därefter ska det ske en översyn.
Vi vill se en mångfald av förnybar energi inom industrin och mer investeringar av långsiktiga och hållbara energislag, ett energisystem som innehåller såväl storskaliga som småskaliga element anpassade till lokala och industriella behov.

2. Kristdemokraterna tog initiativ till en energiuppgörelse som innebär att max tio nya kärnkraftreaktorer får byggas i Sverige. Nya, säkrare kärnkraftsreaktorer är en förutsättning för att behålla den elintensiva industrins konkurrenskraft, och därmed Sveriges välfärd, utan att ersätta dagens produktion med fossilbaserad produktion. Kristdemokraterna vill ha en blocköverskridande överenskommelse som tillåter nya, säkrare och effektivare reaktorer.

Sverigedemokraterna
1. Sverigedemokraterna är mycket tydliga med att vi ser ett behov att ersätta dagens kärnkraft med nya reaktorer. Att ersätta kärnkraften med vind- och solkraft ligger utanför fysikens lagar och subventioner till dessa slår sönder marknaden för att kunna göra lönsamma investeringar i nya reaktorer. Vi vill därför fasa ut el-certifikaten snarast och göra beskattningen av olika energislag mer likartad.

2. Den ska utvecklas och potentialen att göra kärnkraften både mer effektiv och säker än dagens reaktorer är enorm. Dock räcker det inte med att tillåta kärnkraft. Vi måste också se till att utbilda rätt kompetens och anslå mer medel till forskning och utveckling på området.

Miljöpartiet
1. Kärnkraften håller på att avveckla sig själv. OKG meddelade tidigare i år att de inleder processen att permanent stänga ner reaktor Oskarshamn 1. Nyligen meddelade Vattenfall att man snart tänker ta minst två reaktorer i Ringhals ur drift. En ansvarsfull regering måste därför ha en politik för satsningar på ny el­produktion för att undvika elbrist. Att bygga ny kärnkraft är mycket dyrare än att satsa på förnybar energi och energieffektivisering. Miljöpartiet vill höja ambitionsnivån för elcertifikatsystemet och förlänga det till år 2030. Vi vill införa ett nytt stödsystem för energieffektivisering i industrin som också omfattar fler företag.

2. Miljöpartiets mål är att el- och värmesystemet är 100 procent förnybart senast år 2030. Vi vill att minst två reaktorer tas ur drift nästa mandatperiod. De två äldsta reaktorerna levererade förra året 2,2 TWh medan elöverskottet var 10 TWh. Det finns därmed utrymme att stänga två reaktorer utan att det märks i eltillförseln.

Socialdemokraterna
1. Om vi får förtroendet att leda en regering efter valet kommer vi att bjuda in till samtal för att arbeta fram ett brett förankrat och hållbart beslut om den svenska energipolitiken.
Sverige ska ha ett överskott av el. Vi vill främja investeringar i utbyggnad av bland annat vind, sol och biobränslen, målet är minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020, och investera i energiforskning. Ägandet i Vattenfall ska användas så att bolaget blir ledande i energiomställningen.

2. Kärnkraften ska fasas ut successivt, med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den svenska industrins konkurrenskraft ska säkras genom trygg tillgång till el och bibehållen effekt i energisystemet. Samtidigt ska vi ställa om till en hållbar energiförsörjning.

Vänsterpartiet
1. Med satsningar på ny förnybar elproduktion, energibesparing och förbättrade kraftnät. Sverige har ett betydande elöverskott som växer ju mer förnyelsebar energi som kommer in i systemet. Sverige behöver öka sina ambitioner för att kunna nå 100 procent förnybart senast 2040.

2. De ekonomiska och tekniska möjligheterna att ersätta kärnkraften har aldrig varit så goda som i dag. Med en kraftfull satsning på utbyggnad av förnybar energi kan Sverige stänga två kärnkraftsreaktorer redan nästa mandatperiod, med målsättningen att kärnkraften ska vara helt avvecklad i god tid före 2040. Ansvariga politiker bör besluta om att avveckla kärnkraften, bygga ut alternativen och spara energi. Annars går Sverige miste om tiotusentals arbetstillfällen, nya exportnäringar och en gyllene möjlighet att ställa om landets energisystem.

Läs också: 
Pappers: Ja till kärnkraft
Ledare: Energifrågan behöver en omstart

Läs mer: Val 2014


gw@da.se

Läs mer från Dagens Arbete:

Pappers: Nyval är den bästa vägen

RegeringskrisenPappers stöder tanken på nyval.– Vi tycker det är den bästa vägen framåt, säger förbundets ordförande Matts Jutterström.

Ferbe självkritisk efter valutgången

De politiska partierna måste möta människorna oro och minska otryggheten. Bara så kan Sverigedemokraterna bekämpas, enligt Anders Ferbe IF Metalls förbundsordförande som är självkritisk till hur facket misslyckats med att mobilisera mot de växande klassklyftorna.

Jutterström: Välfärdsfrågorna är viktigast

– Det viktigaste för en ny regering är att höja nivåerna i a-kassan. Det handlar om våra medlemmars vardag, säger Matts Jutterström, ordförande för Pappers.Han är glad att det ser ut som att Stefan Löfven blir statsminster, men bekymras över Sverigedemokraternas framgångar. 

Reglering eller inte – så svarar partierna

PartienkätVad anser ni om inhyrning av personal?

Höger, vänster eller mittemellan? Vår genomgång visar att blockpolitiken inte alltid är så tydlig när riksdagen röstar om frågor som rör arbetet. Foto: TT

Så röstade partierna om arbetslivet

Val 2014Politiker pratar gärna om allt fint de tänker göra. Men vad har de uträttat hittills? Vi kollade hur partierna röstat om frågor som rör ditt arbetsliv.

Emilia vill ha feminism och förändring

möte medNär Emilia Töyrä tog ordet på kongressen blev det blixt tyst. Det viskades i leden. Vem var den tuffa tjejen från Kiruna som talade om feminism? Dagens Arbete ringde upp och frågade vad som driver henne.

.

Så svarar politikerna på dina EU-frågor

Val 2014På söndag är det dags att välja. Vilka insatser är viktigast för att unga ska få jobb? Har löntagarnas ställning i Europa försvagats? Måste EU bestämma allt i detalj? Kandidaterna från de partier som sitter i EU-parlamentet svarar på frågorna som rör arbetslivet.

"Sverige har inte råd att gå före"

Pappers säger nej till straffskatten på lastbilstransporter och vill ha en blocköverskridande energiuppgörelse. Det är några åsikter förbundet har inför det kommande riksdagsvalet och som Pappers förbundsårsmöte står eniga bakom.

Pappers tror på Löfven

Val 2014Pappers ställer sig bakom Stefan Löfven förslag om att alla förslag inom EU ska bedömas utifrån om de ger några jobb eller inte. – Det är ett uttalande vi från Pappers hälsar med tillfredställelse, meddelar förbundets ledning och avdelningsordföranden.

Foto: SOFIA ERNEROT och MAJA BRAND

Samma problem – olika lösningar

Val 2014Båda vet hur det är att gå arbetslös. De avskyr pratet om arbetslinjen. Är skeptiska mot bemanningsföretag och vinster i välfärd. Trots att de tillhör olika generationer är de lika i väldigt mycket, Gustaf och Johnny. Men på en punkt skiljer de sig åt: Synen på Sverigedemokraterna.

"Vi måste ligga i för att fler ska rösta"

EU-valetKnappt var tredje LO-medlem kommer ”absolut” att rösta i valet till EU-parlamentet, enligt en opinionsmätning från Novus.

Så svarar politikerna om industriarbetarnas arbetsmiljö

VAL 2014

Mikael Sällström, bilden tv, och Robert Fredriksson, biden th. BJÖRN LARSSON ROSVALL och ALEXANDER DONKA

”SD har inte här att göra”

De sitter i riksdagen. De är demokratiskt valda. Men egentligen har de inte här att göra. Det är en vanlig uppfattning bland industrins fackklubbar som får besök av SD på sina arbetsplatser.

Grafik: JOSEF MOLIN

Få full koll på jobbsiffrorna

VAL 2014 Oppositionen talar om den höga arbetslösheten. Regeringen svarar att det faktiskt tillkommit många nya jobb. Lögn eller sanning? Allt handlar om vilka siffror man väljer att prata om.

"Stödet för SD sjunker"

– Stödet för Sverigedemokraterna bland våra medlemmar sjunker. Men det är ändå bekymmersamt högt, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.

Så svarar Reinfeldt och Löfven

Val 2014Vad händer med Las-reglerna, bemanningen och de arbetarrörelsens historia? Fler DA-läsare ställer sina frågor till partiledarna Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt.

Finska fack tar nytt EU-grepp

Fackföreningsrörelsen i Finland startar en egen kampanj inför EU-valet i maj. De är missnöjda med hur arbetslivsfrågorna behandlades i valet 2009.

"Skattesänkningar sitter i Moderaternas ryggrad"

– Det är för jäkligt att utnyttja folk, som på mormors tid då folk fick stå med mössan i hand. Carina Bergman syftar på otrygga anställningar. Hon är en av industriarbetarna som är med i LO:s nya film Reinfeldts Sverige.

Hur löser ni våra viktigaste frågor?

Valet 2014Valåret är i full gång och frågorna till politikerna många. Vi har låtit unga DA-läsare ställa sina viktigaste frågor. Statsministerkandidaterna Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt har svaren.

Facket kritiska till SD-besök

Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson ger sig ut på turné för att värva Socialdemokrater. Först ut är Volvo CE i Eskilstuna. Men facket har inte blivit informerade och anser att företaget begått ett stort misstag.

"Kan innebära konflikter med S"

LO:s valplattformEuropa ska bli rödare och Sverige byta regering. Det är målen när LO för första gången går ut med egen valplattorm.

Jag förstår DA använder cookies enbart för att läsa av besöksstatistik. Läs mer om vår integritetspolicy här​. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du insamlandet av din IP-adress.