Industriarbetarnas tidning

Så vill partierna lösa energifrågan

13 augusti, 2014

Skrivet av

1. Hur vill ert parti säkra industrins energibehov? 2. Ska kärnkraften vara kvar eller avvecklas?

Moderaterna
1. Vi vill att Sveriges energipolitik ska stå på tre ben, med vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi. Vi tar ansvar för jobben genom Alliansens energiöverenskommelse, som gör att utbyggnad av både förnybar energi och förnyelse av befintlig kärnkraft kan ske.

2. Kärnkraften står för cirka 40 procent av vår elproduktion och är ett viktigt komplement till vatten- och vindkraft. För att värna jobben i svensk industri är det viktigt att kärnkraften finns kvar och inte utsätts för en snabbavveckling.

Folkpartiet
1. Genom att satsa på både kärnkraft och förnybart, så att Sverige har stabil och trygg försörjning med koldioxidneutral el också i framtiden. Ska Sverige klara av att möta klimathotet och samtidigt värna energiförsörjningen, ge industrin bästa förutsättningar så att jobben och välfärden kan tryggas, behöver vi så småningom ersätta dagens kärnkraftverk med nya.

2. Kärnkraften ska vara kvar. Folkpartiet vill inte avveckla någon/några reaktorer utan de ska användas i hela sin livslängd. Kärnkraften står för nästan hälften av Sveriges elproduktion och är en mycket viktig anledning till Sveriges låga utsläpp av växthusgaser. Alliansen har kommit överens om att de tio reaktorer som nu är i drift kan komma att ersättas av tio nya reaktorer på de platser där de finns i dag.

Centerpartiet
1. Vår energipolitik ska främja ett hållbart energisystem, samtidigt som vi värnar konkurrenskraften och stärker vår försörjningstrygghet.
I dag är mer än hälften av vår energiförsörjning, och runt 60 procent av all vår el, förnybar. Genom att bygga samman vårt energisystem med andra länder kan vi exportera när vi har ett överskott, importera när vi behöver det och bidra till att andra länder kan minska sin klimatpåverkan. Mer förnybart och smartare och effektivare energianvändning är de viktigaste energivägarna mot framtiden.

2. Vi vill att Sverige inom en generation ska vara ett samhälle med 100 procent förnybar energi. Vi vill använda energikällor som är bra för klimatet, men som inte orsakar de miljöproblem som är förknippade med kärnkraften – uranbrytning, risk för olyckor och slutförvar. I Alliansregeringens energiöverenskommelse har vi kommit överens om att inga subventioner får ges till kärnkraft och att vi inte ska ha fler reaktorer.

Kristdemokraterna
1. Vi kan inte bortse från kärnkraften som en i huvudsak koldioxid­­-
neutral energikälla. Vattenkraften spelar en avgörande roll för stabiliteten i elsystemet och möjligheten att etablera förnybar el och ska inte vara föremål för en generell omprövning.
    Reglerna för subventioner till vindkraft och biokraft ska ligga fast till 2020, därefter ska det ske en översyn.
Vi vill se en mångfald av förnybar energi inom industrin och mer investeringar av långsiktiga och hållbara energislag, ett energisystem som innehåller såväl storskaliga som småskaliga element anpassade till lokala och industriella behov.

2. Kristdemokraterna tog initiativ till en energiuppgörelse som innebär att max tio nya kärnkraftreaktorer får byggas i Sverige. Nya, säkrare kärnkraftsreaktorer är en förutsättning för att behålla den elintensiva industrins konkurrenskraft, och därmed Sveriges välfärd, utan att ersätta dagens produktion med fossilbaserad produktion. Kristdemokraterna vill ha en blocköverskridande överenskommelse som tillåter nya, säkrare och effektivare reaktorer.

Sverigedemokraterna
1. Sverigedemokraterna är mycket tydliga med att vi ser ett behov att ersätta dagens kärnkraft med nya reaktorer. Att ersätta kärnkraften med vind- och solkraft ligger utanför fysikens lagar och subventioner till dessa slår sönder marknaden för att kunna göra lönsamma investeringar i nya reaktorer. Vi vill därför fasa ut el-certifikaten snarast och göra beskattningen av olika energislag mer likartad.

2. Den ska utvecklas och potentialen att göra kärnkraften både mer effektiv och säker än dagens reaktorer är enorm. Dock räcker det inte med att tillåta kärnkraft. Vi måste också se till att utbilda rätt kompetens och anslå mer medel till forskning och utveckling på området.

Miljöpartiet
1. Kärnkraften håller på att avveckla sig själv. OKG meddelade tidigare i år att de inleder processen att permanent stänga ner reaktor Oskarshamn 1. Nyligen meddelade Vattenfall att man snart tänker ta minst två reaktorer i Ringhals ur drift. En ansvarsfull regering måste därför ha en politik för satsningar på ny el­produktion för att undvika elbrist. Att bygga ny kärnkraft är mycket dyrare än att satsa på förnybar energi och energieffektivisering. Miljöpartiet vill höja ambitionsnivån för elcertifikatsystemet och förlänga det till år 2030. Vi vill införa ett nytt stödsystem för energieffektivisering i industrin som också omfattar fler företag.

2. Miljöpartiets mål är att el- och värmesystemet är 100 procent förnybart senast år 2030. Vi vill att minst två reaktorer tas ur drift nästa mandatperiod. De två äldsta reaktorerna levererade förra året 2,2 TWh medan elöverskottet var 10 TWh. Det finns därmed utrymme att stänga två reaktorer utan att det märks i eltillförseln.

Socialdemokraterna
1. Om vi får förtroendet att leda en regering efter valet kommer vi att bjuda in till samtal för att arbeta fram ett brett förankrat och hållbart beslut om den svenska energipolitiken.
Sverige ska ha ett överskott av el. Vi vill främja investeringar i utbyggnad av bland annat vind, sol och biobränslen, målet är minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020, och investera i energiforskning. Ägandet i Vattenfall ska användas så att bolaget blir ledande i energiomställningen.

2. Kärnkraften ska fasas ut successivt, med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den svenska industrins konkurrenskraft ska säkras genom trygg tillgång till el och bibehållen effekt i energisystemet. Samtidigt ska vi ställa om till en hållbar energiförsörjning.

Vänsterpartiet
1. Med satsningar på ny förnybar elproduktion, energibesparing och förbättrade kraftnät. Sverige har ett betydande elöverskott som växer ju mer förnyelsebar energi som kommer in i systemet. Sverige behöver öka sina ambitioner för att kunna nå 100 procent förnybart senast 2040.

2. De ekonomiska och tekniska möjligheterna att ersätta kärnkraften har aldrig varit så goda som i dag. Med en kraftfull satsning på utbyggnad av förnybar energi kan Sverige stänga två kärnkraftsreaktorer redan nästa mandatperiod, med målsättningen att kärnkraften ska vara helt avvecklad i god tid före 2040. Ansvariga politiker bör besluta om att avveckla kärnkraften, bygga ut alternativen och spara energi. Annars går Sverige miste om tiotusentals arbetstillfällen, nya exportnäringar och en gyllene möjlighet att ställa om landets energisystem.

Läs också: 
Pappers: Ja till kärnkraft
Ledare: Energifrågan behöver en omstart

Du kanske också vill läsa…

Reglering eller inte – så svarar partierna

Vad anser ni om inhyrning av personal?

Alla är missnöjda – snart kan Las ändras igen

Både arbetsgivare och fackförbund är missnöjda med Lagen om anställningsskydd (Las), trots att den har filats på i decennier. Nu kan det vara dags igen – och anställningstryggheten har blivit en valfråga. DA reder ut hur lagen fungerar.

När började du jobba?

Pensions­åldern ska höjas, lika mycket för alla. Men få ställer frågan när du började att jobba. Många industriarbetare har gått direkt från grundskolan ut i arbetslivet – upp till tio år tidigare än tjänstemännen.

1938 Efter hot om lagstiftning kom fack och arbetsgivare överens om hur lönerna skulle bestämmas – utan inblandning av staten. Saltsjöbadsavtalet var startskottet för hur man förhandlar löner i Sverige i dag. Foto: Pressens Bild/TT Nyhetsbyrån

Sveriges unika lönesättning

Hur låg får en lön vara? Faktiskt hur låg som helst. Sverige har ingen lag som bestämmer en miniminivå. Det är vi nästan ensamma om i Europa.

Striden om a-kassan

Sänkt tak, höjt tak, tuffare krav, lättnader för deltidsarbetslösa. A-kassans regler svänger fram och åter. Så vad gäller om du blir arbetslös? Och vad vill partierna förändra efter valet i höst?

”Äntligen ny energi i politiken”

I fredags presenterades en historisk energiuppgörelse. För första gången någonsin har en bred parlamentarisk överenskommelse beslutat att all energi ska vara till 100 procent förnybar år 2040.

Matts Jutterström är förbundsordförande för Pappers.

Välkommen till fattigdomslinjen

Nu sjunger allianspartierna fattigdomens lov, genom att försöka överträffa varandra i ogina förslag.

TCO vill reparera a-kassan

De senaste tio åren har den svenska a-kassan försämrats mer än i jämförbara länder. I TCO:s förslag till en reformerad a-kassa blir ersättningen högre, avgiften lägre och trösklarna för kvalificering lägre.

Så säger partierna om Fas 3

Avskaffa, förändra, behålla. Läs vad de olika riksdagspartierna vill göra med Fas 3.

Den hårda blicken skrämmer skiten ur mig

Arbogamötet år 1435. Adel, präster, borgare och bönder. Riksdagen som ett lydigt redskap i kungens händer. Hattar och mössor. Tvåkammarsystemet. Allmän rösträtt för män 1909, tolv år senare även för kvinnor. Och slutligen 1945, gamla, sjuka, handikappade, som försörjs av fattigvården, får också rösträtt.

Arbetsrätt Striden om las

”Använd strejken mot försämringarna som föreslås”

Det finns ingen anledning att sätta sig vid ett förhandlingsbord där försämringar kommer att bli vägledande, skriver sex tidigare förtroendevalda inom IF Metall.

”Vi förhandlar för att stärka tryggheten”

En stark industri kräver yrkesskickliga industriarbetare med uppdaterade kunskaper och trygga jobb, skriver IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

”Facklig självmordsstategi att förhandla las under fredsplikt”

Om vi inte åtminstone försöker använda fackets enda motmakt när grundläggande intressen hotas så kommer allt fler att ställa sig frågan varför de alls ska vara organiserade, skriver Volvoarbetaren och skribenten Lars Henriksson.

LO-förbunden eniga: Las-förhandlingarna återupptas

På ett extrainsatt representantskap på fredagen beslutades att förhandlingarna om las, lagen om anställningsskydd, ska fortsätta.

Pontus Georgsson

Pappers vill ha en ”tredje väg” i las-förhandlingarna

Pappers planerar att säga nej till fortsatta förhandlingar om anställningstryggheten. I stället föreslår förbundet en ”tredje väg” – att föra in frågan i avtalsrörelsen.

Industriarbetsgivarna: Vi ska inte förhandla utifrån politikernas förslag

Mer fokus på kompetens än turordning. Det hoppas Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf blir resultatet när parterna de närmaste månaderna ska förhandla om anställningsskyddet.

Öppnare förhandlingar ska lösa vårens LO-kaos

En rejäl omstart, mer insyn och inflytande och några röda linjer som inte får korsas – så hoppas LO läka ihop sprickan som uppstått under diskussionerna om arbetsrätten.

Kom två minuter för sent – fick inte jobba kvar på Textilia

Nebije kom några minuter för sent vid två tillfällen. Det räckte för att inte få ett nytt kontrakt på Textilia i Rimbo. Där är en tredjedel av arbetsstyrkan visstidsanställd – en otrygghet som tär.